Meny Lukk

Video: «Når verden oppleves usikker»

ICDP Norge har fått prosjektmidler fra IMDi. Vi har fått laget denne videoen i samarbeid med Cynergi Film & TV.

Veiledere og trenere utfordres, til å bruke videoen inn i grupper og opplæring. I videoen knyttes ICDPs tre dialoger og åtte temaer for godt samspill til hva barn trenger når verden rundt dem oppleves usikker. Bruk den gjerne oppstykket til å diskutere rundt temaene i gruppene. Del den også bredt på Facebook. Den finnes så langt med norsk og engelsk undertekst. Vi håper også å få den oversatt til flere språk på nyåret.

Vi vil sette veldig pris på om dere kunne gitt oss tilbakemelding på videoen gjennom icdpnorge@icdp.no.

Vi minner ellers om at veiledere og trenere bør holde seg oppdatert på gjeldende smittevernsreglene her.

Videoen er laget av Cynergi Film & TV for ICDP Norge

Verden trenger trygge foreldre

ved Heidi Westborg Steel, styreleder ICDP Norge

Det har vært en ære å få bli kjent med ICDP fra innsiden etter å ha fulgt programmet siden 2002 da jeg ble kjent med det i Zambia. Det har vært et spesielt år og en tid som mer enn noen gang viser betydningen av nettopp foreldre.

Aftenposten og A-magasinet har den siste tiden presentert et par viktige historier. Historiene om to Brødre og om kulturminister Abid Rajas oppvekst. De viser på den ene siden barns sårbarhet og på den andre side barns motstandsdyktighet. Les gjerne historiene igjen. Se hvor utslagsgivende foreldrene eller erstatningsomsorgspersoner er for utfallet. Mye skjønnlitteratur viser det samme. Og de fleste av oss vet inderlig vel hvilken rolle foreldre våre har spilt på godt og vondt for den vi er blitt!

Lenge tenkte vi at å være foreldre er noe som kommer naturlig. Alle velmente råd (fra svigermor og andre) betakket vi oss på. På den annen side er det forbundet med skam hvis man har «produsert» barn der «resultatet» er «dårlig». «Selv i de beste familier», er også et uttrykk som på sin side kan gi en fatalistisk effekt.

Foreldreskap er personlig. Det er en dyp kobling mellom mor og far og en ny generasjon som skal finne sin vei inn i en ny tid. Men vi kan og bør lære mer fra hverandre og fra kunnskap som er utviklet over år. Jeg ble fasinert av ICDP fordi det klarer å kombinere dette. Det er også viktig at jeg for være forelder sammen med min mann, slik det passer oss. «One size» passer ikke for alle. Dette har man forstått i ICDP.

Vi har en felles jobb å gjøre for å øke betydningen av foreldre som den viktigste aktøren for neste generasjon. Det virker så selvsagt, men av en eller annen grunn blir det underkommunisert og underprioritert. Sammen med alle dere – 4000 veiledere, tusenvis av foreldre og mange andre rundt omkring i norske kommuner, har ICDP Norge en visjon – å øke denne bevisstheten og samle oss i grupper for å bringe ut det beste av hverandre. Dette skylder vi barna våre. Klarer vi dette, kan vi drømme om en bedre verden!

Helt konkret har ICDP Norge bestemt på årsmøte i juni 2020 at man fra høsten av åpner opp for medlemskap i ICDP Norge. Da får dere alle muligheten til å støtte og til og med engasjere dere i saken. Dette kommer vi tilbake til.  

Så jobbes det på mange plan med å videreutvikle både program, tilgjengelighet og nye bruksområder av ICDP. Det er på trappene en ICDP-variant som skal testes mot ungdom. Tilsvarende har man testet et program mot sykehjem. Og som et direkte resultat av Korona-krisen, arbeides det med hvordan vi kan digitalisere deler av programmet, og samtidig beholde nærheten som er så vesentlig. Spisskompetansemiljø for foreldrestøtte og forebygging (SKM) jobber her med en plattform for å lette tilgangen til materiell og få bedre oversikt. ICDP Norge har akkurat mottatt prosjektmidler fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) for å bruke ICDP grupper til å spre informasjon om covid-19 til grupper i samfunnet som ikke har norsk som hovedmål.

Takk til alle foreldre og veiledere for engasjementet for barna våre!  
Med dette ønsker ICDP Norge en riktig god sommer med god helse!

DIGITALISERING- Når vi ikke kan treffes fysisk…

Kjære ICDP veiledere og trenere!

I det samfunnet bare delvis åpnes er det flere som lurer på om de kan ha ICDP grupper eller ICDP veilederopplæring på nett.
ICDP Norge og SKM ønsker offisielt at man venter til man kan få gjort det skikkelig.

Samtidig er vi er klar over at noen av dere har grupper/opplæringer som har stoppet opp og andre synes det er for galt at vi ikke får kommet i gang. Vi vil derfor gi en litt generell dispensasjon til dere som enten har hatt eller har planer om å komme i gang digitalt.

Ta kontakt med icdpnorge@icdp.no om du enten har hatt ICDP gruppe digitalt, eller har planer om det. Vi vil da sende deg et informasjonsskriv med tips og vurderinger av risiko for gjennomføringen, samt et evalueringsskjema for at vi kan samle erfaringer.

Det er fint om du kan videresende denne informasjonen til andre veiledere og trenere som du tenker den kan være aktuell for.

Heim-skole-samarbeid

NAFOs side Hjem-skole-samarbeid i grunnskolen er no oppdatert. Her kan du sjå filmar og lese om korleis skolen kan leggje til rette for ein god dialog med fleirspråklege foreldre gjennom mellom anna eit godt første møte, gode foreldremøte og bruk av tolk. Du kan òg finne døme på korleis nokre kommunar og skolar arbeider for å skape eit godt samarbeid med heimen.

I august skal mange skolar ta imot elevar og foreldre som ikkje har så mykje erfaring med norsk skole og norsk språk. Korleis etablere eit godt samarbeid med desse familiane?

Gjensidig og likeverdig samarbeid
Eit godt samarbeid mellom skole og heim er viktig for trivselen og læringsutbyttet til elevane. Skolen har ansvar for å leggje til rette for ein gjensidig og likeverdig dialog med foreldre, også der foreldre snakkar eit anna språk enn norsk. Eit godt samarbeid inneber altså meir enn berre å informere. Det er viktig at forventningane skole, foreldre og elevar har til kvarandre vert tydeleg uttalt og forstått av alle partar. Først da kan samarbeidet seiast å vere likeverdig og gjensidig. Les mer her.

ICDP Norge: Gratulerer alle foreldre med FNs foreldredag!

1. Juni er FNs foreldredag. ICDP Norge vil gratulere alle foreldre med dagen. Vit at du er unik for dine barn og ungdommer.

En spesiell takk til Louis Jacoby, som ga tillatelse til bruke sangen «Hverdag» i denne presentasjonen.

Foreldreskap handler om omsorg og oppdragelse. Som forelder gir du omsorg, kjærlighet, og trygghet. Alle foreldre møter dilemmaer, gleder, mestring, utfordringer, små og store kriser i hverdagen. Vi trenger hverandre som foreldre – og vi trenger råd og tips. Det er godt å kunne dele gleder og få støtte når man føler man ikke strekker til som småbarns- og tenåringsforelder.
Gjennom ICDP kurs kan du reflektere sammen med andre og få faglige råd og tips.

Foreldreveiledningsprogrammet ICDP er foreldrestøttende, forebyggende, ressursmobiliserende, og nettverksbyggende. ICDP er i bruk i over 40 land. Programmet er norskutviklet, og er forankret i Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet. Foreldreveiledningsprogrammet finner du i mange norske kommuner. ICDP har som mål å styrke barns oppvekstsvilkår gjennom gratis gruppeveiledning av foreldre og omsorgspersoner.

Foreldrestøttende tiltak som ICDP skal være sensitiv for den enkelte families bakgrunn, verdier og tradisjoner for barneoppdragelse. Moderne familier representerer et stort kulturelt mangfold. ICDP er primærforebyggende, og er videreutviklet for minoritetsgrupper, pappagrupper, tenåringsforeldre, og foreldre til barn med nedsatt funksjonsevne. 

Foreldre som har deltatt på ICDP opplever et bedret samspill, og en mer positiv oppfatning av sine barn og ungdommer.

ICDP heier på alle foreldre! Her er vår lille gave til dere.  

LIK & DEL!