Styret i ICDP Norge

 

Styret i ICDP Norge består av:

  • Marianne Fjetland (leder)
  • Berit Helene Johnsen
  • Anne Arnesen
  • Helen Johnsen Christie
  • Marianne Eriksen
  • Tove Jeppsson (varamedlem)
  • Liv Ragnhild Loven (varamedlem)

Marianne Fjetland er førskolepedagog med videreutdanning blant annet i Flerkulturell pedagogikk og flekulturell forståelse. Hun er ICDP trenerutdannet i 2005, med kompetanse til å utdanne veiledere som skal veilede både etnisk norske foreldre, og foreldre med annen etnisk bakgrunn enn norsk. Fjetland har holdt flere ICDP veilederutdanninger i Stavanger. Hun har i tillegg undervist på trener- og veilederutdanning i regi av Bufdir, samt holdt foredrag og informasjonsmøter om ICDP- programmet i forskjellige sammenhenger.

Fjetland er ansatt som leder for ICDP i Stavanger kommune, der hennes ansvarsområde er å spre informasjon om ICDP, utdanne ansatte i Stavanger kommune til ICDP veiledere, samt å implementere ICDP i virksomheter i Stavanger kommune.

Marianne sier at hun ser på seg selv som reisende i "godt samspill", og hun er stadig på farten for å spre kunnskap om ICDP. Hun brenner for ICDP-programmet fordi hun har erfart at det fungerer, og at det utgjør en forskjell i livene til de som blir kjent med programmet.

Kontakt: Marianne.Fjetland@stavanger.kommune.no

 

Berit Helene Johnsen er pedagog og Dr scient i spesialpedagogikk. Hun er ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo. Hun har arbeidet i 20 år som spesialpedagogisk rådgiver i landsdelen Øst-Island, med ansvar for 23 grunnskoler. Som den første spesialpedagogiske rådgiveren utenfor hovedstaden på Island, var hennes utforming av rådgivertjenesten et pilotprosjekt. Som førsteamanuensis ved Institutt for spesialpedagogikk fra 2000 har hun undervist og ledet det internasjonale studiet Master of Philosophy in Special Needs Education, og veiledet et korps av internasjonale studenter, hvorav flere var knyttet til internasjonale samarbeidsprosjekter i Etiopia og Bosnia-Herzegovina. ICDP temaene ble anvendt i flere av disse masterstudiene.

Følgende internasjonale prosjekter har vært/er under hennes ledelse:Klasseromsforskning med fokus på inkluderende praksis (2006 – longitudinal) WB 04/06 Development towards the Inclusive School: Practices – Research – Capacity Building. Universities of Belgrade, Ljubljana, Sarajevo, Skopje, Tuzla, Zagreb & Oslo NUFU 35/2002. Research, Innovation and Postgraduate Competence Building in Special Needs Education towards Inclusion” - Ethiopia – Uganda – Norway. SØE04/02: Institutional Competence Building and Cooperation with Two Bosnian Universities: “Special Needs Education towards Inclusion” I forbindelse med disse prosjektene har hun vært engasjert som foreleser ved universitetene i Addis Ababa, Etiopia, i Sarajevo og Tusla i Bosnia-Herzegovina, samt ved en rekke konferanser og seminarer.

Hun underviser nå bla. i tidlig intervensjon og ICDP ved Institutt for spesialpedagogikk.

Kontakt: berit.johnsen@isp.uio.no

 

Anne Arnesen er utdannet klinisk pedagog og cand.ed. fra Institutt for spesialpedagogikk ved Universitetet i Oslo. Hun har lang erfaring fra praksis, forskning og klinisk virksomhet knyttet til tidlig intervensjon, behandling, undervisning, veiledning og implementeringsarbeid. Anne har siden slutten av 80-tallet arbeidet nasjonalt og internasjonalt med utvikling og implementering av intervensjonsprogram og tiltaksmodeller for å forebygge og avhjelpe barns og unges problemutvikling.

I 1994-99 ledet hun den nasjonale satsingen på det forebyggende universelle foreldreveiledningsprogrammet i regi av Barne- og familiedepartementet og Sosial- og helsedepartementet, hvor ICDP-programmet har vært et av hovedelementene. Dette var også grunnlaget for opplæringsprogrammet av ICDP-trenere og -veiledere i Norge fra 1995. I denne sammenheng hadde Anne medansvar for tilrettelegging av materiell for foreldreveiledning til helsestasjon, barnehage og skole.

I 1997-99 jobbet hun med ICDP gjennom opplæring av ansatte i barnehjem i Arkhangelsk, Nordvest Russland i regi av Rädda Barnen, Sverige. I 1998-99 bidro hun i denne sammenheng også i opplæring av ICDP-programmet til ansatte ved Institute of Early Intervention i St.Petersburg. Fra 2000-2002 ga hun sammen med Janni Eriksen opplæring av ICDP-trenere og -veiledere i barnehjem og institusjoner i Makedonia, i regi av UNICEF.

Anne arbeider til daglig ved Atferdssenteret - Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis - tilknyttet Universitetet i Oslo.

Kontakt: anne.arnesen@atferdssenteret.no

 

Tove Jeppsson er leder av språkenheten i bydel Grorud siden 1995, og Familie-og læringssentret i bydel Grorud, 2008. Hun har ansvar for arbeid med familier med minoritetsbakgrunn og barns språkutvikling før skolestart. Familie- og læringssentret har Åpen barnehage, språkktiltak for barn uten barnehageplass, foreldregrupper med ICDP og andre tema, samt norsk kurs for kvinner. Jeppsson er utdannet ballettpedagog, v/Den norske balletthøyskole, og var danser og ballettpedagog fra 1975 – 1993. Spesialpedagogikk ved UIO 1993-1995. Migrasjonspedagogikk og migrasjonsrelaterte lærevansker UIO 2003. Foreldreskap og oppvekst i flerkulturelle miljøer, forståelse og terapeutiske konsekvenser, ved Regionssentret for barne-og ungdomspsykiatri 2001/2002. Barn og unge med psykiske lidelser/problemer, Oslo kommune, kompetansesentret 2001. Flerkulturell kommunikasjon, forståelse og samhandling med mennesker med minoritetsbakgrunn. Et samarbeid mellom psykososialt senter for flyktninger og innvandrere, UIO og Diakonhjemmets høyskole. 2003. ICDP-veileder 2004 og ICDP-trener 2005.

Jeppsson har hovedansvar for implementeringen av ICDP- bydel Groruds tjenester i avdeling for barn og unge, og bydelens SFO i samarbeid med skolene. Hun skal videre implementere ICDP i ungdommens aktivitetsentre i bydelen.

Bydel Grorud har satsning på ICDP-kompetanse til alle som arbeider med barn og unge, og Familie-og læringssentret er utgangspunkt for både opplæring til personalet og foreldregrupper.

Kontakt: tove@jeppsson@bgr.oslo.kommune.no