Arkiv

Rause Rælingen
(5. mai 2018)

Hvordan kan ICDP minoritetsvarianten hjelpe foreldre som er nye i Norge?  I regi av Flyktning- og inkluderingstjenesten i Rælingen kommune har de syrisk ICDP-foreldregruppe. Les mer om dette her. 


Foreldrekurs bør bli obligatorisk for flyktninger
(18. februar 2018)
Mange norsksomaliske foreldre sliter med barneoppdragelse. Ubah Aden mener at foreldre må få mer hjelp til å lære hvordan de skal oppdra barna i Norge (les mer)


ICDP-studien
(13. oktober 2017)

Formålet med studien er å undersøke hvordan foreldreveiledning i gruppe fungerer, og hvordan International Child Development Programme (ICDP) virker på foreldre, på barn og på forholdet dem imellom (les mer).


ICDP i eldreomsorgen
I ICDP Sverige brukes ICDP for personalgrupper som arbeider i eldreomsorgen. Boken «Väglendande samspel i äldreomsorgen», Hundeide og Edenhammar, 2011 kan bestilles fra www.icdp.se

Også Henning Rye har forfattet en bok om alderdommen som blant annet viser betydningen av ICDP for eldre: "Meningsfylt og verdig alderdom - betydningen av menneskelige relasjoner". Rye, Skjørten, Sletmo. 2011. Askerforlaget.


Artikkel: Sensitivering og empowerment av personalgrupper - et
pilotprosjekt i en rehabiliteringsavdeling
Psykolog Monica Hovden Flatterås har, som del av sin spesialistgodkjenning, skrevet en artikkel om sitt arbeid med ICDP. Bakgrunnen for prosjektet var å "oversette" prinsippene fra ett foreldreveiledningsprogram (ICDP) til psykisk helsevern for voksne med fokus på å fremme helse og positiv utvikling. Last ned artikkel.


ICDP tilpasset foreldre til ungdom
ICDP ble i utgangspunktet utformet og rettet mot yngre barn og den primære omsorgen. De senere årene har imidlertid programmet blitt tilpasset og brukt i forhold til flere aldersgrupper og mennesker med ulik problematikk.Tilbakemeldinger fra mange i Oslo har vært et ønske om mer veiledning knyttet til oppdragelse og omsorg for ungdom. Ulik forskning viser at behovet for forebyggende arbeid med tanke på å hindre en ytterligere økning av kriminalitet, er stort. Flere offentlige utredninger legger også vekt på forebygging av kriminalitet og rusmisbruk blant innvandrerungdom (bl.a. NOU 2004:20 – Ny utlendingslov og Stortingsmelding nr.17- Om innvandring og det flerkulturelle Norge).

ICDP tilpasset foreldre til ungdom har blitt utført av Kristin Lára Fridjonsdóttir og Marianne Schulerud, begge ansatt i bydel Grorud. Leder av ICDP Norge, Ingeborg Egebjerg, har vært faglig ansvarlig. Prosjektet ble avsluttet våren 2008. 


ICDP tilpasset foreldre i asylmottak
Målsettingen for prosjektet generelt var å tilpasse ICDP programmet slik at det kan brukes som et praktisk redskap i behandling og bevisstgjøring av omsorgsgivere med barn i asylmottak – slik at barnas og omsorgsgiveres psykososiale situasjon og stress i asylmottak, blir lettet. 6 asylmottak over hele Norge deltok i prosjektet. Tilsammen 10 fagpersoner fikk ICDP veilederutdanning, og gjennomførte foreldregrupper i asylmottakene. Last ned fil


ICDP for Masterstudenter ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo
Høsten 2008 ble det gjennomført et prøveprosjekt med tilbud om utdanning og sertifisering av veiledere i Program for foreldreveiledning / ICDP. Tilbudet er for studenter ved Masterprogrammet i spesialpedagogikk, fordypning psykososiale vansker. Prosjektet er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og ICDP Norge. I alt ble 15 studenter sertifisert som ICDP-veiledere. Trenere var Henning Rye og Hilde Tørnes. Last ned Rapport.


ICDP tilpasset foreldre med minoritetsbakgrunn
Pilotprosjekt ICDP tilpasset foreldre med minoritetsbakgrunn: På oppfordring fra BFD fikk ICDP stiftelsen i 2001 i oppdrag å utvikle en ny variant av ICDP Programmet tilpasset etniske minoriteter. Dette ga så opphav til ”Pilotprosjektet for senitivisering av omsorgsgivere med etniske minoritetsbakgrunn” som ble gjennomført i perioden 2002-2003. Prosjektet ble videreført i perioden fra 2004 til 2005. Koordinator og leder for prosjektet har vært Mona Hannestad og faglig ansvarlig var Karsten Hundeide.

ICDP tilpasset foreldre med minoritetsbakgrunn har nå blitt en fast del av Program for foreldreveiledning i Barne- ungdoms- og familiedirektoratet, og implementeres over hele Norge. Varianten for foreldre med minoritetsbakgrunn er særlig mye brukt i de større byene: Oslo, Trondheim, Bergen, og Stavanger. Last ned Rapport

 

ICDP Norge 2019