Meny Lukk

Arkiv

Her finnes artikler som er relevant for ICDP samlet fra eldst til nyest.

2019

BARNS SØVN OG UTVIKLING
(Publisert 5. september 2019)
For lite søvn forhindrer sunn kognitiv utvikling og leder raskt til mer gråt og konflikt, skriver kronikkforfatterne, Tom Rune Fløgstad og Grete Helle. Både barn og voksne trenger tilstrekkelig søvn, og tilstrekkelig søvn er gjerne mer enn vi liker å tro. Når vi sover har hjernen vår sluppet kontakten med omverdenen, blodtrykket vårt synker, kroppstemperaturen blir lavere og både hjerte- og lungefunksjonene går saktere. Samtidig holder hjernen på med en «storrengjøring». Les mer om dette på NRK's nettsider

Am I an island? A network analysis exploring aspects of social landscapes after childhood violence
(Publisert 29.8.2019)
Å ha blitt utsatt for vold i barndommen har konsekvenser på lang sikt. Det gjelder ikke bare for helse, men også for sosiale relasjoner. Særlig hvis andre trekker seg vekk når de får vite om volden kan den voldsutsatte oppleve skam og barrierer mot å søke støtte hos andre.

Les mer om forskningen til Marianne Skogbrott Birkeland, Mia Myhre og Siri Thoresen, publisert på sidene til Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). 

UNGDOM, KJØNN, OG FRITID - NOVA-Rapport 6/19
(Publisert 27.6.2019)

Forskere fra NOVA, OsloMet har sett på hva 13-åringer gjør på fritiden.
Denne rapporten handler om kjønnsmønstre i ungdomsorganiserte og i uorganiserte fritid, og om likestillingsutfordringer knyttet til dette. Rapporten er basert på den kvalitative longitudinelle intervjustudien Ungdom i endring, med intervjuer av 81 ungdommer fra ulike steder i Norge. Rapporten viser at det er tydelige kjønnede mønstre i unges valg av fritidsaktiviteter. Med unntak av sosiale medier, holder gutter og jenter sjelden på med aktiviteter sammen med noen av det motsatte kjønn. Dette gjelder både organiserte og uorganiserte aktiviteter. Det er nesten bare gutter som sier de ønsker å satse på sin idrett. De guttene som er minst aktive, ser ut til å slite mest. 
Les NOVA-rapporten her.  

VIKTIG – KOM IGJEN - SISTE SJANSE!
(Publisert 7. juni 2019)
(Oppdatert 21. juni 2019)
Folkehelseinstituttet er i sluttspurten med rekruttering til effektstudien av ICDP. Dette er en svært viktig studie, som forhåpentligvis vil kunne si noe om at ICDP har god effekt på foreldre – og på barns oppvekstmiljø. Mange av dere har allerede deltatt i studien - veldig bra! FHI trenger fortsatt en del deltakere for å få nok til å kunne få et resultat en kan stole på. Vi oppfordrer deg derfor på det sterkeste: Har du planlagt å starte foreldregruppe i standardversjonen i høst? Gi beskjed så snart som mulig! Vet du ikke helt? Kom igjen og gjør en innsats – det vil lønne seg!! -Mange har allerede deltatt på oppfriskningssamling og er klare til å delta i studien. For deg som ikke har deltatt, vil det bli arrangert en SISTE OPPFRISKNINGSSAMLING. Tidspunktet for oppfriskningssamlingen er 14. og 15. oktober. Da har du en unik sjanse til å få frisket opp ICDP-kunnskapen din, samtidig som du gjør en viktig samfunnsinnsats 😊. Invitasjon med påmelding kommer på epost, men meld gjerne fra på icdpeffektstudie@bufdir.no om at du ønsker å få invitasjon!

ICDP nettverkskonferanse - mai 2019 i Finland
(Publisert: juni 2019)

ICDP Finland var 8. og 9. mai 2019 for første gang vertskap for ICDP Nordisk nettverkskonferanse. Dette gjorde de med stil. På Nordisk nettverkskonferanse treffes ICDPere fra Norge, Sverige, Danmark og Finland annethvert år, for å utveksle erfaringer, få faglig påfyll og for å ha det hyggelig sammen. I år gikk konferansen av stabelen i Helsinki på Hanaholmen, som er et nordisk konferansesenter. Senteret ligge nydelig til ved sjøen like utenfor Helsinki.

Det var til sammen ca. 250 personer som deltok på hele eller deler av konferansen. Den største kontingenten var fra Norge.

Tema for konferansen i år var «Lekenhet» og tok utgangspunkt i forskning til Gordon M. Burghardt: «Play is fun. Value of fun for human beings is development» (2005). Powerpointpresentasjoner fra konferansen er publisert her.

Fra nordisk ICDP-nettverkskonferanse på Hanaholmen, Finland i mai 2019

Bør alle foreldre gjøre som Charlotte og Roger – gå på kurs for å bli bedre mødre og fedre?
(Publisert 9. juni 2019)

  • Foreldre har iboende det som trengs for å være gode mødre og fedre, det er derfor foreldreveiledning er så effektivt, mener Ragnhild Båtsvik Risholm. (Barne-, ungdoms- og familieetatens spisskompetansemiljø for forebygging og foreldrestøtte)

I dette møtet med Roger og Charlottes familie settes det fokus på foreldreveiledning og foreldrekurs. Temaer som ros, grensesetting og følelser aktualiseres. Les mer her.

Et iakttatt foreldreskap
Ny rapport fra Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (NOVA)
 

(Publisert 3. juni 2019)
Rapporten handler om etniske og religiøse minoritetsforeldre og deres erfaringer med å oppdra barn i den norske velferdsstaten. Studien er gjennomført på oppdrag fra Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet (Bufdir) og bygger på intervjuer med 32 minoritetsforeldre med ulike forutsetninger og posisjoner i det norske samfunnet. Utvalget inkluderer flyktninger som har kommet til Norge enten i løpet av barndommen eller som voksne, andregenerasjons innvandrere, nyankomne arbeidsinnvandrere og majoritetsnorske medlemmer av kristne trossamfunn som står utenfor den norske kirke. Rapporten tar for seg spørsmål rundt foreldreidealer, generasjonsendring og verdier i konflikt. Den diskuterer også hvordan nabolag – samt religiøst og etnisk baserte nettverk – får betydning for foreldreskapet, erfaringer med hjelpeapparatet og begrensninger og muligheter når det gjelder tilhørighet til majoritetssamfunnet. Last ned eller kjøp rapport her.

Ungdoms digitale virkelighet gir mindre rom for å prøve og feile
(Publisert 3. mai 2019)

Man kan ikke ta mobilen fra barna, men det er viktig at foreldre involverer seg i barnas digitale liv. Dagens ungdom har vokst opp med at enhver liten hendelse fotograferes og deles på nettet. Ikke så rart da at den første store kjærligheten og utprøving av seksualitet foreviges. Men hvis disse bildene ender opp i ulike sosiale medier, kan skammen bli ekstra stor fordi man selv valgte å dele det første bildet – med den man stolte mest på i hele verden.

Per Hellevik er stipendiat ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS), og disputerer om kort tid med sin avhandling om digital vold, med særlig fokus på vold mellom tenåringskjærester. Les mer på NKVTS

Rom for frivillighet 
(Publisert 23. april 2019)
I 2017 publiserte Røde Kors en rapport om de største humanitære utfordringer som Norge stod overfor, hvorav det tydelig fremgikk at barn og unge var i en spesiell sårbar situasjon. Akershus Røde Kors har ofte erfart at det er et stort ønske i lokalsamfunnet for frivillige aktiviteter rettet mot barn og unge. Men mangel på lokaler ofte umuliggjør dette. ‘ROM for Frivillighet’ kom med en løsning på denne utfordringen. Prosjektet har etablert aktiviteter i trygge lokaler og bidrar dermed til forebyggende arbeid.

  • En av aktivitetene er ICDP-foreldreveiledningsgruppe med foreldre med ungdom, sier Sofie Vilhelmsen (les mer her).

Ny treneropplæring for høsten 2019
(Publisert 8. april 2019)
Spisskompetansemiljøet for foreldrestøtte inviterer til årets treneropplæring i ICDP. Opplæringen vil holdes på Scandic Victoria Hotel i Oslo med oppstart 28. august til og med 30. august 2019. Bufetat har fått oppgaven å tilby den årlige opplæringen av trenere i ICDP. Bufetat skal bygge opp sitt trenerkorps for å styrke familievernets forebyggende arbeid i samarbeid med kommunene. Les mer, og meld deg på.

Ny rapport fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress:
Vold i oppveksten: Varige spor? En longitudinell undersøkelse av reviktimisering, helse, rus og sosiale relasjoner hos unge utsatt for vold i barndommen

(Publisert 21. mars 2019)
Hvordan går det med unge som var utsatt for vold i oppveksten? Les om dette her

Lansering: Migrasjon, foreldreskap og sosial kontroll
(Publisert 16. januar 2019)
FAFO lanserer 16. januar en rapport av Jon Horgen Friberg om utbredelsen av sosial kontroll og foreldrenes rolle i å begrense barns frihet. Hvilke kulturelle, religiøse og sosiale forhold har størst betydning for utøvelsen av sosial kontroll? Ser vi tegn til endring over tid? i Rapportens funn drøftes og kommenteres, både fra foreldrenes og de unges perspektiv. Seminaret blir strømmet og opptak vil bli tilgjengelig. Les mer her.

Statsbudsjettet 2019
Regjeringen foreslår en satsing på om lag 22 millioner kroner til det foreldrestøttende arbeidet på familieområdet. Midlene er særlig rettet mot minoriteter. Totalt blir bevilgningen i 2019 til tilskuddsordningen Foreldrestøttende tiltak i kommunene på litt over 52 millioner kroner.

Dette er ulike tiltak og tjenester som retter seg mot foreldre fra svangerskapet og til barnet fyller 18 år. Målet er å styrke foreldre som omsorgspersoner og oppdragere.

Satsingen er en del av opptrappingsplanen mot vold og overgrep.

Les mer i pressemeldingen fra Barne- og likestillingsdepartementet

2018

Rapport fra evalueringsstudie av Helseetatens prosjekt «Barns trivsel-de voksnes ansvar» fra 2016
(Publisert november 2018)
Et pilotprosjekt med ICDP-veilederopplæring og ICDP-grupper til omsorgsgivere (personalveiledning), der til sammen 92 omsorgsgivere deltok i piloten. Evalueringsstudien er gjennomført av student Anastasia Fedotova på Helseøkonomi, politikk og ledelse ved UiO, på 21 dagers internship i Helseetaten i Oslo kommune. Rapporten viser en tendens til lavere sykefravær i barnehager som har satset på ICDP, sammenlignet med de barnehagene som ikke har gjennomført tilsvarende satsing. Anastasia Fedotova vil følge opp dette videre i sin masteroppgave (les mer her)

Artikkel i Sykepleien
(Oppdatert 28. september 2018)
Helsesøstre bruker Foreldreveiledningsprogrammet ICDP aktivt i arbeidet for å forbedre samspillet mellom foreldre og barn. Les mer om dette her

Nettverkskonferanse for trenere og trenerkandidater i Drammen
(Publisert 11. oktober 2018)

Det ble avholdt nettverkskonferanse for trenere og trenerkandidater i regi av Bufetat 
26. – 27. september 2018 i Drammen. Det var 120 deltakere samlet, der de fleste var ICDP- trenere. Les mer her.  

Trenere og trenerkandidater i Drammen

Trygge foreldre - trygge barn
(Publisert 21. juni 2018)
Omsider har Regjeringen lagt frem strategi for foreldrestøtte – Trygge foreldre – trygge barn. Strategien omtaler ICDP som en av de sentrale foreldreveiledningsprogrammene som Regjeringen ønsker å satse på. Det fremheves i strategien at alle foreldre som trenger det, får god og riktig hjelp. Regjeringen legger føringer for hvordan kommunene kan arbeide for å nå målene for foreldrestøttende tiltak. ICDP Norge oppfordrer samtlige kommuner til å ta i bruk strategien.

Rause Rælingen
(Publisert 5. mai 2018)
(Oppdatert 5. juni 2018)

Hvordan kan ICDP minoritetsvarianten hjelpe foreldre som er nye i Norge?  I regi av Flyktning- og inkluderingstjenesten i Rælingen kommune har de syrisk ICDP-foreldregruppe. Les mer om dette her. 

Foreldrekurs bør bli obligatorisk for flyktninger
(18. februar 2018)

Mange norsksomaliske foreldre sliter med barneoppdragelse. Ubah Aden mener at foreldre må få mer hjelp til å lære hvordan de skal oppdra barna i Norge (les mer)

2017

ICDP-studien
(13. oktober 2017)

Formålet med studien er å undersøke hvordan foreldreveiledning i gruppe fungerer, og hvordan International Child Development Programme (ICDP) virker på foreldre, på barn og på forholdet dem imellom (les mer).

Fafo-rapport 2017: 02 - Veiledningserfaringer
Forsøk med veiledning (ICDP) av foreldre med radikaliseringsbekymringer og foreldre i asylmottak

I denne rapporten presenterer forfatterne to pilotforsøk med foreldreveiledning basert på ICDP: overfor foreldre i asylmottak og foreldre med radikaliseringsbekymringer. Erfaringene viser at det var vanskelig å rekruttere foreldre med radikaliseringsbekymringer, men at behovet for veiledning av ungdomsforeldre med mer generelle bekymringer er stort. Blant foreldre i mottak var ikke rekruttering et problem, men det er en utfordring å sikre at deltakelsen er reelt frivillig. Relasjonen mellom veiledere og foreldre er avgjørende for om veiledningen fungerer, og forfatterne identifiserer ulike idealtypiske relasjoner. Det går et hovedskille mellom relasjoner basert på at foreldre defineres bygget på landbakgrunn, kultur eller annet, og relasjoner basert på aksept og anerkjennelse. Vi finner at foreldre ønsker seg strategier de kan bruke i kommunikasjonen med sine barn, og at de har behov for informasjon og et nettverk å støtte seg på. Rapporten er skrevet av Beret Bråten og Silje Sønsterudbråten. 

2015

ICDP Norge 2021