Meny Lukk

Forfatter: ICDP Norge

«It takes a village» – Evaluering av gruppeveiledning for foreldre som er bekymret for sine ungdommer

I Fafo Rapport 2018: 23 presenteres funn fra en studie som evaluerer utprøvning av foreldreveiledningsprogrammet. Veiledningen som evalueres her, var en tilpasning av programmet for å treffe foreldre som var bekymret for ungdommene sine. rapporten sammenfatter funn fra en evaluering av et forsøk med foreldreveiledning gjennomført 2017–2018 i ti utvalgte kommuner/ bydeler. Evalueringen bygger på intervjuer med foreldre, veiledere og kontaktperson for organisering av foreldreveiledning samt observasjoner av tre veiledninger. 

Grunnleggende sett illustrerer forsøket et poeng som ofte glemmes når utfordringer knyttet til ungdom adresseres – de har foreldre. Foreldre som ofte er i en posisjon der de kan utøve innflytelse, men som kan trenge støtte og veiledning for å klare å utgjøre en god forskjell. Et overordnet inntrykk fra evalueringen er at foreldre til ungdom i større grad opplever å stå alene i foreldreutfordringene sammenlignet med når barna var små. Foreldre med minoritetsbakgrunn som selv har begrenset nettverk i Norge kan oppleve denne ensomheten i foreldrerollen enda sterkere. Last ned en versjon av rapporten her.

Pedagogisk arbeid innenfor et relasjonelt perspektiv – Erfaringer med ICDP i skole og barnehage

Relasjonskompetanse vektlegges i forskingen som viktig i utøvelse av pedagogisk virksomhet. I denne artikkelen undersøkes det en måte å trene og utvikle slik relasjonell kompetanse.

Kvaliteten på voksen–barn-relasjonen framheves i forskning som betydningsfull for barns trivsel og læring. Både Rammeplanen for barnehager og Kunnskapsløftet poengterer at omsorg i relasjonen til barn er en sentral del av det profesjonelles mandat. Man ser behovet for forskning på hvordan dette mandatet kan omsettes i konkrete pedagogiske handlinger.

I artikkelen undersøkes erfaringene til 27 informanter i pedagogisk virksomhet, når de utprøver ICDP i egen praksis. Artikkelen fokuserer på individenes opplevelse av ICDP som redskap til utvikling av egen relasjonskompetanse. Les mer her

International Child Development Programme (ICDP) – RBUP Rapport

Forfatter: Silje Bjørnstad

Utgitt av Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Helseregion Øst Sør (RBUP)

År: 2015

Rapporten gir en kort innføring i ICDP’s hovedkomponenter, opplæringen av veiledere, materiell, de ulike modulene, forvaltningen av programmet, samt en gjennomgang av forskningsfunn hittil. Gjennomgangen av tilgjengelige evalueringer og forskning på omsorgsgivernivå indikerer at omsorgsgivere som har deltatt på ICDP opplever at programmet har vært positivt i eget og barnas liv. Flere studier/ evalueringer rapporterer også om bedre samspill, og en mer positiv oppfatning av barna. Man finner også at programmet kan øke selvrefleksjon og trygghet i rollen som omsorgsgiver. ICDP kan også bidra til å styrke både barnas og omsorgsgiveres psykiske.

Evaluering av foreldreveiledning (2011)

Under Regjeringen Stoltenberg II i 2011 publiserte Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet en rapport, Evaluation of the Parental guidance programme based on the International Child Development Programme (Evaluering av Program for foreldreveiledning basert på ICDP-metoden). Hovedkonklusjonene i rapporten er at foreldreveiledning er til god støtte for foreldrene. Evalueringen har også dokumentert god effekt av foreldreveiledning gitt til særskilte grupper av foreldre; til minoritetsforeldre, foreldre med barn med nedsatt funksjonsevne og foreldre i fengsel.
Les og last ned rapport og sammendrag fra rapport her.

Artikkel: ICDP i omsorgssenter for mindreårige asylsøkere – sammenbinding til traume- og resiliensforståelsen

Menneskeskapte katastrofer som krig, overgrep, vold eller fysisk straff som forårsaker traumer hos barn, er alle brudd på barns rettigheter. International Child Development Programme (ICDP) er et universelt psykososialt program som anses å være et nyttig verktøy i å implementere barns rettigheter, beskytte barn fra å bli krenket, og fremme psykososial omsorg for barn i fare. ICDP er basert på ideen om at den beste måten å hjelpe sårbare barn er ved å hjelpe deres omsorgspersoner. Artikkelen presenterer sentrale elementer i ICDP programmet og kobler det til kjerneelementene i traumeforståelse og resiliens baserte intervensjoner i arbeidet med traumatiserte barn. Forfatterne beskriver to eksempler fra arbeid med ICDP; barn og deres omsorgspersoner i Sør-Afrika (kun i den engelske versjonen), og fra ett omsorgssenter for mindreårige asylsøkere i Norge.

Artikkelen ble publisert i Barn i Norge (2011), som utgis av Voksne for barn