Arkiv

Artikkel i Sykepleien
(Oppdatert 28. september 2018)
Helsesøstre bruker Foreldreveiledningsprogrammet ICDP aktivt i arbeidet for å forbedre samspillet mellom foreldre og barn. Les mer om dette her

"It takes av village" - Evalueringer av gruppeveiledning for foreldre som er bekymret for sine ungdommer
(Publisert 4. juni 2018) 
Fafo Rapport 2018: 23 presenteres funn fra en studie som evaluerer utprøvning av foreldreveiledningsprogrammet. Veiledningen som evalueres her, var en tilpasning av programmet for å treffe foreldre som var bekymret for ungdommene sine. rapporten sammenfatter funn fra en evaluering av et forsøk med foreldreveiledning gjennomført 2017–2018 i ti utvalgte kommuner/ bydeler. Evalueringen bygger på intervjuer med foreldre, veiledere og kontaktperson for organisering av foreldreveiledning samt observasjoner av tre veiledninger. 

Rause Rælingen
(Publisert 5. mai 2018)
(Oppdatert 5. juni 2018)

Hvordan kan ICDP minoritetsvarianten hjelpe foreldre som er nye i Norge?  I regi av Flyktning- og inkluderingstjenesten i Rælingen kommune har de syrisk ICDP-foreldregruppe. Les mer om dette her. 

Foreldrekurs bør bli obligatorisk for flyktninger
(18. februar 2018)

Mange norsksomaliske foreldre sliter med barneoppdragelse. Ubah Aden mener at foreldre må få mer hjelp til å lære hvordan de skal oppdra barna i Norge (les mer)

ICDP-studien
(13. oktober 2017)

Formålet med studien er å undersøke hvordan foreldreveiledning i gruppe fungerer, og hvordan International Child Development Programme (ICDP) virker på foreldre, på barn og på forholdet dem imellom (les mer).

Fafo-rapport 2017: 02 - Veiledningserfaringer
Forsøk med veiledning (ICDP) av foreldre med radikaliseringsbekymringer og foreldre i asylmottak

I denne rapporten presenterer forfatterne to pilotforsøk med foreldreveiledning basert på ICDP: overfor foreldre i asylmottak og foreldre med radikaliseringsbekymringer. Erfaringene viser at det var vanskelig å rekruttere foreldre med radikaliseringsbekymringer, men at behovet for veiledning av ungdomsforeldre med mer generelle bekymringer er stort. Blant foreldre i mottak var ikke rekruttering et problem, men det er en utfordring å sikre at deltakelsen er reelt frivillig. Relasjonen mellom veiledere og foreldre er avgjørende for om veiledningen fungerer, og forfatterne identifiserer ulike idealtypiske relasjoner. Det går et hovedskille mellom relasjoner basert på at foreldre defineres bygget på landbakgrunn, kultur eller annet, og relasjoner basert på aksept og anerkjennelse. Vi finner at foreldre ønsker seg strategier de kan bruke i kommunikasjonen med sine barn, og at de har behov for informasjon og et nettverk å støtte seg på. Rapporten er skrevet av Beret Bråten og Silje Sønsterudbråten. 

Evaluering av ICDP utprøvd i krisesentre
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) fikk i 2014 i oppdrag å tilpasse og prøve ut foreldreveiledningsprogrammet International Child Development Programme (ICDP) for foreldre på krisesentre. Bufdir ledet prosjektet og etablerte en arbeidsgruppe med deltakere fra Oslo Krisesenter, Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) ved familieverntjenesten, og Universitetet i Tromsø. Når tilpasning og utprøving av ICDP i krisesenter var fullført, ønsket Bufdir en evaluering. Ifølge avtale med Bufdir er oppdraget for evalueringen konkretisert med følgende forskningsspørsmål: På hvilke områder, og på hvilken måte kan ICDP tilpasses virksomheten i krisesentrene? Hvordan har fagpersonene i krisesentrene erfart at ICDP har fungert som redskap i foreldreveiledning? Hvilke tilpasninger anser personalet som ytterligere forbedringsområder når det gjelder tilpasning av ICDP? På bakgrunn av evalueringen; Forslag til eventuelle ytterligere forbedringsområder når det gjelder tilpasning av ICDP i øvrige krisesentre. Sissel Sollied (UIT), og Astrid Flacké (VID vitenskapelig høgskole) ble engasjert til å gjennomføre et forskningsprosjekt, hvor egnetheten ble evaluert. Sollied og Flackè har utarbeidet denne rapporten fra arbeidet.

Utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2016.

ICDP Norge 2019