Meny Lukk

Arkiv

Lansering: Migrasjon, foreldreskap og sosial kontroll
(Publisert 16. januar 2019)
FAFO lanserer 16. januar en rapport av Jon Horgen Friberg om utbredelsen av sosial kontroll og foreldrenes rolle i å begrense barns frihet. Hvilke kulturelle, religiøse og sosiale forhold har størst betydning for utøvelsen av sosial kontroll? Ser vi tegn til endring over tid? i Rapportens funn drøftes og kommenteres, både fra foreldrenes og de unges perspektiv. Seminaret blir strømmet og opptak vil bli tilgjengelig. Les mer her.

Statsbudsjettet 2019
Regjeringen foreslår en satsing på om lag 22 millioner kroner til det foreldrestøttende arbeidet på familieområdet. Midlene er særlig rettet mot minoriteter. Totalt blir bevilgningen i 2019 til tilskuddsordningen Foreldrestøttende tiltak i kommunene på litt over 52 millioner kroner.

Dette er ulike tiltak og tjenester som retter seg mot foreldre fra svangerskapet og til barnet fyller 18 år. Målet er å styrke foreldre som omsorgspersoner og oppdragere.

Satsingen er en del av opptrappingsplanen mot vold og overgrep.

Les mer i pressemeldingen fra Barne- og likestillingsdepartementet

Rapport fra evalueringsstudie av Helseetatens prosjekt «Barns trivsel-de voksnes ansvar» fra 2016
(Publisert november 2018)
Et pilotprosjekt med ICDP-veilederopplæring og ICDP-grupper til omsorgsgivere (personalveiledning), der til sammen 92 omsorgsgivere deltok i piloten. Evalueringsstudien er gjennomført av student Anastasia Fedotova på Helseøkonomi, politikk og ledelse ved UiO, på 21 dagers internship i Helseetaten i Oslo kommune. Rapporten viser en tendens til lavere sykefravær i barnehager som har satset på ICDP, sammenlignet med de barnehagene som ikke har gjennomført tilsvarende satsing. Anastasia Fedotova vil følge opp dette videre i sin masteroppgave (les mer her)

Artikkel i Sykepleien
(Oppdatert 28. september 2018)
Helsesøstre bruker Foreldreveiledningsprogrammet ICDP aktivt i arbeidet for å forbedre samspillet mellom foreldre og barn. Les mer om dette her

Nettverkskonferanse for trenere og trenerkandidater i Drammen
(Publisert 11. oktober 2018)

Det ble avholdt nettverkskonferanse for trenere og trenerkandidater i regi av Bufetat 
26. – 27. september 2018 i Drammen. Det var 120 deltakere samlet, der de fleste var ICDP- trenere. Les mer her.  

Trenere og trenerkandidater i Drammen

Trygge foreldre - trygge barn
(Publisert 21. juni 2018)
Omsider har Regjeringen lagt frem strategi for foreldrestøtte – Trygge foreldre – trygge barn. Strategien omtaler ICDP som en av de sentrale foreldreveiledningsprogrammene som Regjeringen ønsker å satse på. Det fremheves i strategien at alle foreldre som trenger det, får god og riktig hjelp. Regjeringen legger føringer for hvordan kommunene kan arbeide for å nå målene for foreldrestøttende tiltak. ICDP Norge oppfordrer samtlige kommuner til å ta i bruk strategien.

Rause Rælingen
(Publisert 5. mai 2018)
(Oppdatert 5. juni 2018)

Hvordan kan ICDP minoritetsvarianten hjelpe foreldre som er nye i Norge?  I regi av Flyktning- og inkluderingstjenesten i Rælingen kommune har de syrisk ICDP-foreldregruppe. Les mer om dette her. 

Foreldrekurs bør bli obligatorisk for flyktninger
(18. februar 2018)

Mange norsksomaliske foreldre sliter med barneoppdragelse. Ubah Aden mener at foreldre må få mer hjelp til å lære hvordan de skal oppdra barna i Norge (les mer)

ICDP-studien
(13. oktober 2017)

Formålet med studien er å undersøke hvordan foreldreveiledning i gruppe fungerer, og hvordan International Child Development Programme (ICDP) virker på foreldre, på barn og på forholdet dem imellom (les mer).

Fafo-rapport 2017: 02 - Veiledningserfaringer
Forsøk med veiledning (ICDP) av foreldre med radikaliseringsbekymringer og foreldre i asylmottak

I denne rapporten presenterer forfatterne to pilotforsøk med foreldreveiledning basert på ICDP: overfor foreldre i asylmottak og foreldre med radikaliseringsbekymringer. Erfaringene viser at det var vanskelig å rekruttere foreldre med radikaliseringsbekymringer, men at behovet for veiledning av ungdomsforeldre med mer generelle bekymringer er stort. Blant foreldre i mottak var ikke rekruttering et problem, men det er en utfordring å sikre at deltakelsen er reelt frivillig. Relasjonen mellom veiledere og foreldre er avgjørende for om veiledningen fungerer, og forfatterne identifiserer ulike idealtypiske relasjoner. Det går et hovedskille mellom relasjoner basert på at foreldre defineres bygget på landbakgrunn, kultur eller annet, og relasjoner basert på aksept og anerkjennelse. Vi finner at foreldre ønsker seg strategier de kan bruke i kommunikasjonen med sine barn, og at de har behov for informasjon og et nettverk å støtte seg på. Rapporten er skrevet av Beret Bråten og Silje Sønsterudbråten. 

ICDP Norge 2019