Meny Lukk

Forskning og utvikling

Grupper søkes til ICDP-effektstudien– rekruttering ut september 2020
(Publiset 19. mai 2020)

Folkehelseinstituttet (FHI) har på oppdrag av Bufdir siden 2017 rekruttert ICDP-grupper til en effektstudie av standardversjonen av ICDP-foreldreveiledning. Studien vil bli den første RCT-effektstudien (Randomisert kontrollert undersøkelse) av ICDP i Norge, og sikter på å få data fra minst 400 barn. 

På grunn av COVID-19 har studiens rekrutteringsperiode blitt forlenget til og med september 2020. Vi oppfordrer veiledere til å melde inn grupper i studien, ved å ta kontakt med icdp-post@fhi.no. For å delta må du enten ha blitt sertifisert veileder i løpet av de siste 2 årene, delta med en selvtreningsgruppe, eller så må du/den du skal drive gruppe med ha deltatt på Bufdirs oppfriskningssamling i forbindelse med studien.

Studiedeltagelse honoreres med universalgavekort til veiledere og deltagere. Mer informasjon om studien finnes på FHIs studiehjemmeside. ICDP-studien er forventet avsluttet i 2021, og er ledet av Idunn Brekke (prosjektleder) og Eia Elena Skjønsberg (rådgiver) ved avdeling for Barns helse og utvikling, Psykisk og fysisk helse, Folkehelseinstituttet.

 

Et iakttatt foreldreskap
Rapport fra Senter for velferds- og arbeidslivsforskning (NOVA)
 

Rapporten handler om etniske og religiøse minoritetsforeldre og deres erfaringer med å oppdra barn i den norske velferdsstaten. Studien er gjennomført på oppdrag fra Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet (Bufdir) og bygger på intervjuer med 32 minoritetsforeldre med ulike forutsetninger og posisjoner i det norske samfunnet. Utvalget inkluderer flyktninger som har kommet til Norge enten i løpet av barndommen eller som voksne, andregenerasjons innvandrere, nyankomne arbeidsinnvandrere og majoritetsnorske medlemmer av kristne trossamfunn som står utenfor den norske kirke. Rapporten tar for seg spørsmål rundt foreldreidealer, generasjonsendring og verdier i konflikt. Den diskuterer også hvordan nabolag – samt religiøst og etnisk baserte nettverk – får betydning for foreldreskapet, erfaringer med hjelpeapparatet og begrensninger og muligheter når det gjelder tilhørighet til majoritetssamfunnet. Last ned eller kjøp rapport her.

Fafo-rapport 2017: 02 - Veiledningserfaringer
Forsøk med veiledning (ICDP) av foreldre med radikaliseringsbekymringer og foreldre i asylmottak

I denne rapporten presenterer forfatterne to pilotforsøk med foreldreveiledning basert på ICDP: overfor foreldre i asylmottak og foreldre med radikaliseringsbekymringer. Erfaringene viser at det var vanskelig å rekruttere foreldre med radikaliseringsbekymringer, men at behovet for veiledning av ungdomsforeldre med mer generelle bekymringer er stort. Blant foreldre i mottak var ikke rekruttering et problem, men det er en utfordring å sikre at deltakelsen er reelt frivillig. Relasjonen mellom veiledere og foreldre er avgjørende for om veiledningen fungerer, og forfatterne identifiserer ulike idealtypiske relasjoner. Det går et hovedskille mellom relasjoner basert på at foreldre defineres bygget på landbakgrunn, kultur eller annet, og relasjoner basert på aksept og anerkjennelse. Vi finner at foreldre ønsker seg strategier de kan bruke i kommunikasjonen med sine barn, og at de har behov for informasjon og et nettverk å støtte seg på. Prosjektet ble gjennomført av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet med Vibeke Heitman som prosjektansvarlig.

Rapporten er skrevet av Beret Bråten og Silje Sønsterudbråten. 

Nova Rapport 5/17
Familierettede tjenester i et flerkulturelt samfunn - Erfaringer fra familievernet og andre hjelpeinstanser​

Forfattere: Anja Bredal og Camilla Vislie​

Les rapporten her.

Artikkel: ICDP i omsorgssenter for mindreårige asylsøkere - sammenbinding til traume- og resiliensforståelsen
Menneskeskapte katastrofer som krig, overgrep, vold eller fysisk straff som forårsaker traumer hos barn, er alle brudd på barns rettigheter. The International Child Development Programme (ICDP) er et universelt psykososialt program som anses å være et nyttig verktøy i å implementere barns rettigheter, beskytte barn fra å bli krenket, og fremme psykososial omsorg for barn i fare. ICDP er basert på ideen om at den beste måten å hjelpe sårbare barn er ved å hjelpe deres omsorgspersoner. Artikkelen presenterer sentrale elementer i ICDP programmet og kobler det til kjerneelementene i traumeforståelse og resiliens baserte intervensjoner i arbeidet med traumatiserte barn. Forfatterne beskriver to eksempler fra arbeid med ICDP programmet; barn og deres omsorgspersoner i Sør-Afrika(kun i den engelske versjonen), og fra ett omsorgssenter for mindreårige asylsøkere i Norge.

Den engelske versjonen ble publisert i tidsskriftet "Today's Children are Tomorrow's Parents".  Artikkelen ble publisert i Barn i Norge (2011), som utgis av Voksne for barn.

ICDP i eldreomsorgen
I ICDP Sverige brukes ICDP for personalgrupper som arbeider i eldreomsorgen. Boken "Väglendande samspel i äldreomsorgen", Hundeide og Edenhammar, 2011 kan bestilles fra www.icdp.se

Også Henning Rye har forfattet en bok om alderdommen som blant annet viser betydningen av ICDP for eldre: "Meningsfylt og verdig alderdom - betydningen av menneskelige relasjoner". Rye, Skjørten, Sletmo. 2011. Askerforlaget.

ICDP for Masterstudenter ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo
Høsten 2008 ble det gjennomført et prøveprosjekt med tilbud om utdanning og sertifisering av veiledere i Program for foreldreveiledning / ICDP-programmet. Tilbudet er for studenter ved Masterprogrammet i spesialpedagogikk, fordypning psykososiale vansker. Prosjektet er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og ICDP Norge. I alt ble 15 studenter sertifisert som ICDP-veiledere. Trenere var Henning Rye og Hilde Tørnes. 

ICDP som metode for veiledning av foreldre til barn med funksjonsnedsettelser
ICDP-stiftelsen søkte om midler fra Barne- og familiedirektoratet (BFD) til gjennomføring av pilotprosjekt for å tilpasse ICDP til familier til barn med funksjonsnedsettelser. BFD finansierte prosjektet. De øvrige midlene ble innvilget i 2007. Prosjektet var forankret i Strategiplan for familier som har barn med nedsatt funksjonsevne (2005). Prosjektet ble gjennomført i 2006-2007 med Hilde Tørnes som prosjektleder.

Artikkel: Sensitivering og empowerment av personalgrupper - et
pilotprosjekt i en rehabiliteringsavdeling
Psykolog Monica Hovden Flatterås har, som del av sin spesialistgodkjenning, skrevet en artikkel om sitt arbeid med ICDP. Bakgrunnen for prosjektet var å "oversette" prinsippene fra ett foreldreveiledningsprogram(ICDP) til psykisk helsevern for voksne med fokus på å fremme helse og positiv utvikling.

ICDP Norge 2021