Forskning og utvikling

ICDP – et kompetansehevende og helsefremmende verktøy for de ansatte i barnehagene? En evalueringsstudie av Helseetatens prosjekt «Barns trivsel – de voksnes ansvar»
(November 2018)

I løpet av årene 2015-2016 ble pilotprosjektet «Barns trivsel – de voksnes ansvar» gjennomført i ti av Bydel Grünerløkkas barnehager. Totalt 92 omsorgsgivere deltok i piloten. Prosjektet ble satt i gang med mål om å tilby ansatte i barnehagene kurs i ICDP. Materialet i kurset omfatter blant annet lære om kommunikasjonsmåter med barn og åpner muligheter til endring av dannet kommunikasjonspraksis hos en omsorgsgiver.

Da det ble gjort en initiell evaluering av piloten blant ansatte og barnehagestyrere i 2016, var tilbakemeldingene utelukkende positive og basert på gitte tilbakemeldinger på det tidspunktet kan gjennomføringen av piloten med tilbud om ICDP kurs for ansatte i
Bydel Grünerløkkas barnehager vurderes som et vellykket prosjekt (last ned rapport her).


«It takes a village» – Evaluering av gruppeveiledning for foreldre som er bekymret for sine ungdommer
(Juni, 2018)
Fafo Rapport 2018: 23 presenteres funn fra en studie som evaluerer utprøvning av foreldreveiledningsprogrammet. Veiledningen som evalueres her, var en tilpasning av programmet for å treffe foreldre som var bekymret for ungdommene sine. rapporten sammenfatter funn fra en evaluering av et forsøk med foreldreveiledning gjennomført 2017–2018 i ti utvalgte kommuner/ bydeler. Evalueringen bygger på intervjuer med foreldre, veiledere og kontaktperson for organisering av foreldreveiledning samt observasjoner av tre veiledninger.


Sosiale ulikheter i helse blant barn og unge
Studier viser at forebyggende tiltak som foreldreveiledningstiltaket ICDP er samfunnsøkonomisk gunstig. De mest effektive programmene er de som langsiktige og som inkluderer foreldre. Gruppebaserte foreldreprogrammer har sterkere positiv effekt enn individuelle programmer (les mer om rapportserien).


Pedagogisk arbeid innenfor et relasjonelt perspektiv
Erfaringer med ICDP i skole og barnehage 
(31. mars 2017)
Relasjonskompetanse vektlegges i forskingen som viktig i utøvelse av pedagogisk virksomhet. I denne artikkelen undersøkes det en måte å trene og utvikle slik relasjonell kompetanse.


Fafo-rapport 2017:02
Veiledningserfaringer
Forsøk med veiledning (ICDP) av foreldre med radikaliseringsbekymringer og foreldre i asylmottak

Av Beret Bråten og Silje Sønsterudbråten.
Les rapporten her.


Nova Rapport 5/17
Familierettede tjenester i et flerkulturelt samfunn – Erfaringer fra familievernet og andre hjelpeinstanser​

Forfattere: Anja Bredal og Camilla Vislie​
Les rapporten her


KUN-rapport 2016: 3 – Sikkerhets- og familiearbeid – for unge utsatte for ekteskap og æresrelatert vold
(publisert: 13. oktober 2018)
En ny studie viser at sikkerhetsarbeid og familiearbeid overfor unge utsatt for æresrelatert vold ikke trenger å stå i motsetning, men kan ha samme mål: å hjelpe de unge til å ivareta sin egen sikkerhet. Studien konkluderer med at hensynet til sikkerhet og det å tilnærme seg de unges familier ikke nødvendigvis utgjør en motsetning, slik det ofte framstilles. 

Av: Marte Taylor Bye, Helga Eggebø og Gunhild Thunem

 

ICDP Norge 2019