Forskning og utvikling

«It takes a village» – Evaluering av gruppeveiledning for foreldre som er bekymret for sine ungdommer
(Juni, 2018)
Fafo Rapport 2018: 23presenteres funn fra en studie som evaluerer utprøvning av foreldreveiledningsprogrammet. Veiledningen som evalueres her, var en tilpasning av programmet for å treffe foreldre som var bekymret for ungdommene sine. rapporten sammenfatter funn fra en evaluering av et forsøk med foreldreveiledning gjennomført 2017–2018 i ti utvalgte kommuner/ bydeler. Evalueringen bygger på intervjuer med foreldre, veiledere og kontaktperson for organisering av foreldreveiledning samt observasjoner av tre veiledninger.


Sosiale ulikheter i helse blant barn og unge
Studier viser at forebyggende tiltak som foreldreveiledningstiltaket ICDP er samfunnsøkonomisk gunstig. De mest effektive programmene er de som langsiktige og som inkluderer foreldre. Gruppebaserte foreldreprogrammer har sterkere positiv effekt enn individuelle programmer (les mer om rapportserien).


Pedagogisk arbeid innenfor et relasjonelt perspektiv
Erfaringer med ICDP i skole og barnehage 
(31. mars 2017)
Relasjonskompetanse vektlegges i forskingen som viktig i utøvelse av pedagogisk virksomhet. I denne artikkelen undersøkes det en måte å trene og utvikle slik relasjonell kompetanse.


Fafo-rapport 2017:02
Veiledningserfaringer
Forsøk med veiledning (ICDP) av foreldre med radikaliseringsbekymringer og foreldre i asylmottak

Av Beret Bråten og Silje Sønsterudbråten.
Les rapporten her.


Nova Rapport 5/17
Familierettede tjenester i et flerkulturelt samfunn – Erfaringer fra familievernet og andre hjelpeinstanser​

Forfattere: Anja Bredal og Camilla Vislie​
Les rapporten her.KUN-rapport 2016: 3 – Sikkerhets- og familiearbeid – for unge utsatte for ekteskap og æresrelatert vold
(publisert: 13. oktober 2018)
En ny studie viser at sikkerhetsarbeid og familiearbeid overfor unge utsatt for æresrelatert vold ikke trenger å stå i motsetning, men kan ha samme mål: å hjelpe de unge til å ivareta sin egen sikkerhet. Studien konkluderer med at hensynet til sikkerhet og det å tilnærme seg de unges familier ikke nødvendigvis utgjør en motsetning, slik det ofte framstilles. 

Av: Marte Taylor Bye, Helga Eggebø og Gunhild Thunem


ICDP i eldreomsorgen
I ICDP Sverige brukes ICDP for personalgrupper som arbeider i eldreomsorgen. Boken «Väglendande samspel i äldreomsorgen», Hundeide og Edenhammar, 2011 kan bestilles fra www.icdp.se

Også Henning Rye har forfattet en bok om alderdommen som blant annet viser betydningen av ICDP for eldre: «Meningsfylt og verdig alderdom – betydningen av menneskelige relasjoner». Rye, Skjørten, Sletmo. 2011. Askerforlaget.


Artikkel: Sensitivering og empowerment av personalgrupper – et
pilotprosjekt i en rehabiliteringsavdeling
Psykolog Monica Hovden Flatterås har, som del av sin spesialistgodkjenning, skrevet en artikkel om sitt arbeid med ICDP. Bakgrunnen for prosjektet var å «oversette» prinsippene fra ett foreldreveiledningsprogram (ICDP) til psykisk helsevern for voksne med fokus på å fremme helse og positiv utvikling. Last ned artikkel.


ICDP tilpasset foreldre til ungdom
ICDP ble i utgangspunktet utformet og rettet mot yngre barn og den primære omsorgen. De senere årene har imidlertid programmet blitt tilpasset og brukt i forhold til flere aldersgrupper og mennesker med ulik problematikk.Tilbakemeldinger fra mange i Oslo har vært et ønske om mer veiledning knyttet til oppdragelse og omsorg for ungdom. Ulik forskning viser at behovet for forebyggende arbeid med tanke på å hindre en ytterligere økning av kriminalitet, er stort. Flere offentlige utredninger legger også vekt på forebygging av kriminalitet og rusmisbruk blant innvandrerungdom (bl.a. NOU 2004:20 – Ny utlendingslov og Stortingsmelding nr.17- Om innvandring og det flerkulturelle Norge).

ICDP tilpasset foreldre til ungdom har blitt utført av Kristin Lára Fridjonsdóttir og Marianne Schulerud, begge ansatt i bydel Grorud. Leder av ICDP Norge, Ingeborg Egebjerg, har vært faglig ansvarlig. Prosjektet ble avsluttet våren 2008.  Last ned fil.


ICDP tilpasset foreldre i asylmottak
Målsettingen for prosjektet generelt var å tilpasse ICDP programmet slik at det kan brukes som et praktisk redskap i behandling og bevisstgjøring av omsorgsgivere med barn i asylmottak – slik at barnas og omsorgsgiveres psykososiale situasjon og stress i asylmottak, blir lettet. 6 asylmottak over hele Norge deltok i prosjektet. Tilsammen 10 fagpersoner fikk ICDP veilederutdanning, og gjennomførte foreldregrupper i asylmottakene. Last ned fil


ICDP for Masterstudenter ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo
Høsten 2008 ble det gjennomført et prøveprosjekt med tilbud om utdanning og sertifisering av veiledere i Program for foreldreveiledning / ICDP. Tilbudet er for studenter ved Masterprogrammet i spesialpedagogikk, fordypning psykososiale vansker. Prosjektet er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og ICDP Norge. I alt ble 15 studenter sertifisert som ICDP-veiledere. Trenere var Henning Rye og Hilde Tørnes. Last ned Rapport.

ICDP tilpasset foreldre med minoritetsbakgrunn
Pilotprosjekt ICDP tilpasset foreldre med minoritetsbakgrunn: På oppfordring fra BFD fikk ICDP stiftelsen i 2001 i oppdrag å utvikle en ny variant av ICDP Programmet tilpasset etniske minoriteter. Dette ga så opphav til ”Pilotprosjektet for senitivisering av omsorgsgivere med etniske minoritetsbakgrunn” som ble gjennomført i perioden 2002-2003. Prosjektet ble videreført i perioden fra 2004 til 2005. Koordinator og leder for prosjektet har vært Mona Hannestad og faglig ansvarlig var Karsten Hundeide.

ICDP tilpasset foreldre med minoritetsbakgrunn har nå blitt en fast del av Program for foreldreveiledning i Barne- ungdoms- og familiedirektoratet, og implementeres over hele Norge. Varianten for foreldre med minoritetsbakgrunn er særlig mye brukt i de større byene: Oslo, Trondheim, Bergen, og Stavanger. Last ned Rapport

ICDP Norge 2018