Meny Lukk

Bakgrunn og historie


Det var samarbeid mellom professorene Karsten Hundeide og Henning Rye som ledet til utviklingen av ICDP. Begge var utdannete psykologer i 1960-årene. De var opptatt av de nye vitenskapelige studiene av barns utvikling, spesielt studier basert på tilknytningstradisjonen. Den nyere samspillsorienterte forståelsen av spedbarns utvikling representert blant annet ved Trevarthen og Stern, og ikke minst studiene utført av Pnina Klein knyttet til Reuven Feuersteins teori om formidlet læring, var også en del av grunnlaget for ICDP. De nye forskningstradisjonene hadde i 1980-årene lagt grunnlaget for de psykososiale intervensjonsprogrammene som i dag er kjent som Marte Meo (med egen kraft), og MISC (More Intelligent and Sensitive Child). Disse programmene ble presentert for første gang i Norge av henholdsvis Rye (Marte Meo i 1987), og Hundeide (MISC i 1988). Med erfaring gjennom utprøving av programmene og kunnskap om den nye utviklingspsykologiske forskningen nevnt ovenfor, ble det formulert utkast til et psykososialt intervensjonsprogram – en foreløpig utgave av det som senere ble ICDP. I 1989 presenterte Hundeide og Rye dette programmet for UNICEF i New York. Det ledet til samarbeid med Verdens Helseorganisasjon, og programmet ble introdusert i en rekke land. Utformingen av det nåværende ICDP startet i 1989. Hundeide var professor ved Psykologisk institutt, Universitetet i Bergen (UiB) , og Rye professor ved Senter for internasjonal helse, (UiB). De samarbeidet om to prosjekter som ble viktige for den videre utviklingen av programmet. Det ene var utprøving av det foreløpige ICDP på helsestasjonene i Bergen, som Hundeide hadde hovedansvaret for. Det andre var utprøving av i hovedtrekk det samme programmet i et slumområde i Etiopia, som Rye hadde hovedansvaret for. Prosjektet ble utført i samarbeid med Universitetet i Addis Ababa i Etiopia. Etter omfattende analyse og diskusjon av erfaringer fra prosjektene i Bergen og Etiopia, ble den første ICDP-håndboken til. 

Arbeidet med ICDP – nasjonalt og internasjonalt – gjorde det hensiktsmessig å etablere stiftelsen ICDP International som en organisasjon i Norge i 1992. Stiftelsen og styrets visjon var å skape et program. Dette programmet hadde som mål a forbedre livet til mange barn. ICDP spredte seg flere land. Den store internasjonale virksomheten førte etter hvert til behov for en organisatorisk grenseoppgang mellom norske og internasjonale prosjekter. ICDP Norge ble derfor opprettet i 2006. ICDPs famileveildning ble en viktig del av satsingen til Barne – og familiedepartementet (BFD) i 1995. Programmet ble først introdusert på helsestasjoner og i barnehager, senere ble også skoler involvert. Program for foreldreveiledning ble revidert og revitalisert i 2005. Ansvaret for programmet ble delegert fra BFD til Bufdir fra 2006, og ansvaret for opplæring av veiledere ble lagt til Bufetat. Målet er at programmet skal kunne tilbys i alle landets kommuner.

ICDP Norge 2021