Meny Lukk

Mål for ICDP

 • Å påvirke omsorgsgiverens positive opplevelse av barnet, slik at omsorgspersonen kan identifisere seg med og føle med barnet.
 • Å hjelpe omsorgsgiveren til å bli bevisst barnets tilstand og behov og tilpasse omsorgen til barnets egne behov og initiativ.
 • Å styrke omsorgsgiverens selvtillit.
 • Å fremme en sensitiv og uttrykksfull kommunikasjon mellom omsorgsgiveren og barnet, slik at det følelsesmessige forholdet mellom de to blir positivt og utviklende.
 • Å fremme et berikende og stimulerende samspill mellom omsorgsgiveren og barnet. Berike dets opplevelse av verden.
 • Å utvikle og veilede barnets mestring av de oppgaver som kreves i forhold til andre mennesker og omverdenen.
 • Å benytte og aktivere lokal praksisformer i barneoppdragelse og barnekultur gjennom  lek, spill, sang og felles aktiviteter.

ICDP handler om å fremme barns psykososiale utvikling. Målsettingen med programmet er å understøtte omsorgskompetanse hos foreldre og andre som har omsorg for barn som sin profesjon. Programmet sikter først og fremst på å påvirke kvaliteten av kontakten og samspillet i relasjonen mellom barn og omsorgsgiver. Helt overordnet kan en si at ICDP har tre hovedmål: 

 1. Å fremme den positive oppfatningen av og holdningen til barnet.
 2. Å påvirke omsorgsgivers forståelse av hvor viktig samhandlingen mellom omsorgsgiver og barnet er for barnets utvikling.
 3. Å fremme omsorgsgivers oppfatning av seg selv som kompetent og mestrende.

Programmet har til hensikt å legge til rette for en prosess hos omsorgsgivere som åpner for måter å være sammen med barn på som i stor grad bidrar til god utvikling. Utgangspunktet er å understøtte og få fram den intuitive omsorgskompetansen som omsorgsgivere har i seg, men som av ulike grunner ikke kommer til uttrykk i kontakten med barnet. Det kan være mange grunner til det. For eksempel kan det være stress i hverdagen på grunn av tidsklemma eller økonomi, uvitenhet om betydningen av godt samspill, eller foreldres personlige problemer som overskygger samspillet. ICDP tar utgangspunkt i at utvikling av foreldres og andre omsorgsgiveres sensitivitet og empatiske evne skjer i daglig praksis sammen med barnet. Det er hverdagens samspill vi jobber med, så nært og konkret som mulig.

Programmet skal kunne tilpasses ulike arenaer og ulike kulturelle kontekster, med fokus på samspill og relasjon mellom foreldre/omsorgsgivere og barnet. Det er også et viktig prinsipp at ICDP skal bygge på en bevisstgjørende metodikk. Dette betyr at programmet tar utgangspunkt i den kunnskapen omsorgsgiverne allerede har om samspill med barnet, og legger til rette for at de kan bli mer bevisste på hva de allerede gjør som er bra.

KJERNEKOMPONENTENE I ICDP

ICDP har delt inn programmet i fem kjernekomponenter: 

 1. Omsorgsgivers oppfatning av barnet
 2. Åtte temaer for godt samspill
 3. Sju prinsipper for sensitivisering
 4. Seks prinsipper for implementering
 5. Tilpasning til ulike målgrupper.
ICDP Norge 2021