Prosjekter

Prosjekter
ICDP i Statens Barnehus

I regjeringens strategi Barndommen kommer ikke i reprise (2015 – 2017), var ett av tiltakene (tiltak 23) å videreutvikle ICDP til bruk i Statens Barnehus: "Program for foreldreveiledning (ICDP), skal videreutvikles og tilpasses Statens Barnehus mandat og rolle. Programmet skal prøves ut fra september 2013". På dette tidspunktet hadde Statens Barnehus i Ålesund søkt om og fått midler til å gjennomføre et pilotprosjekt i samarbeid med Bufetat. Prosjektets målsetting var

  • Forebygging og reduksjon av krenkelser mot barn
  • God kunnskap og kompetanse hos veiledere knyttet til de særlige temaene vold/krenkelser og kultur/minoritet
  • Styrke programmets effekt både på et universelt, selektert og indikert tiltaksnivå
  • Økt samhandlingskapabilitet mellom ressurspersonene/etatene på dette området (bieffekt)

Trenerne som gjennomførte prosjektet konkluderte blant annet med at det var viktig å flette disse temaene inn i opplæringen. De erfarte imidlertid at de fleste veilederkandidatene strevde med å ta tematikken inn i gruppene. Kandidatene fikk økt kompetanse på temaområdene, men trengte enda mer trygghet for å kunne omsette kompetansen i praksis.

Prosjektet hadde i utgangspunktet ikke som målsetting å videreutvikle og tilpasse ICDP til Statens Barnehus og rolle, som ble mye mer omfattende. Rapporten fra prosjektet, Pilotprosjekt ICDP i Statens Barnehus, svarer derfor ikke ut selve tiltaket i strategien, men peker avslutningsvis på veien videre med hensyn til å utvikle ICDP videre til bruk i Statens Barnehus. Politidirektoratet (POD), som er ansvarlig for Statens Barnehus, har ikke fulgt opp tiltaket utover dette prosjektet.

Evaluering av ICDP utprøvd i krisesentre

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) fikk i 2014 i oppdrag å tilpasse og prøve ut foreldreveiledningsprogrammet International Child Development Programme (ICDP) for foreldre på krisesentre. Bufdir ledet prosjektet og etablerte en arbeidsgruppe med deltakere fra Oslo Krisesenter, Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) ved familieverntjenesten, og Universitetet i Tromsø. Når tilpasning og utprøving av ICDP i krisesenter var fullført, ønsket Bufdir en evaluering. Ifølge avtale med Bufdir er oppdraget for evalueringen konkretisert med følgende forskningsspørsmål: På hvilke områder, og på hvilken måte kan ICDP tilpasses virksomheten i krisesentrene? Hvordan har fagpersonene i krisesentrene erfart at ICDP har fungert som redskap i foreldreveiledning? Hvilke tilpasninger anser personalet som ytterligere forbedringsområder når det gjelder tilpasning av ICDP? På bakgrunn av evalueringen; Forslag til eventuelle ytterligere forbedringsområder når det gjelder tilpasning av ICDP i øvrige krisesentre. Sissel Sollied (UIT), og Astrid Flacké (VID vitenskapelig høgskole) ble engasjert til å gjennomføre et forskningsprosjekt, hvor egnetheten ble evaluert. Sollied og Flackè har utarbeidet denne rapporten fra arbeidet.

Utgitt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet i 2016.

ICDP som metode for veiledning av foreldre til barn med funksjonsnedsettelser

I 2014/2015 tok Barne-, ungdoms- og familiedepartementet (Bufdir) initiativ til å gjennomføre en veilederopplæring for ansatte ved Haug skole og ressurssenter i Bærum for å styrke erfaringsgrunnlaget ytterligere. Prosjektet ble finansiert av Bufdir. Opplæringen ble gjennomført av Hilde Tørnes og Berit Helene Johnsen.

Rapport: ICDP veilederopplæring: Fordypning med fokus på omsorgsgivere til barn med funksjonsnedsettelser og spesielle behov (Tørnes og Johnsen 2017). I rapporten er det også tatt med beskrivelse og erfaringer fra to veilederopplæringer av ansatte som arbeidet med foreldre til barn med funksjonsnedsettelser i Ringsaker kommune og Oslo kommune.

ICDP-foreldreveiledning i Oslo Voksenopplæring som en del av Introduksjonsprogrammet for innvandrere og flyktninger

- Et pilotprosjekt
Oslo kommune gjennomførte også et prosjekt med utprøving av ICDP i introduksjonsprogrammet i 2014, der de prøvde ut muligheten av å gjennomføre ICDP-grupper i løpet av vinterferieuken. Dette ble gjort for å kunne utnytte kapasiteten i lokalene til voksenopplæringen i en friperiode. Ane-Marthe Solheim Skar, Silje Bjørnstad og Hannah Davidsen gjennomførte en evaluering av prosjektet. Resultatene foreligger i rapporten ICDP-foreldreveiledning i Oslo Voksenopplæring som en del av Introduksjonsprogrammet for innvandrere og flyktninger. Et pilotprosjekt. (Skar, Bjørnstad, Davidsen 2014).

Bildet er fra Flyktning- og inkluderingstjenesten i Rælingen kommune sin syriske ICDP-foreldregruppe publisert i Kommunespeilet (KS) 05.06.2018).
ICDP-rapport 2013: Foreldreveiledning for fedre

Prosjektet ble gjennomført i 2012-2013 i samarbeid med bydelene Grorud, Alna og Stovner i Oslo. Familie- og læringssenteret i Bydel Grorud i Oslo samarbeidet med ICDP-Norge om gjennomføringen av prosjektet «Fedre i nære relasjoner». Barne- og likestillingsdepartementet finansierte prosjektet. Bydel Grorud etablerte kontakt med bydelene Stovner og Alna for å gjennomføre fire fedregrupper, som hver skulle ledes av en mannlig og en kvinnelig veileder.​

Fedrene ble rekruttert fra områder med økning i barnevernrelaterte saker. Opplæring og veiledning har blant annet inneholdt temaer om vold i nære relasjoner, oppdragelse og viktigheten av å utvikle et godt samspill, nærhet og god kommunikasjon mellom fedre og barn. Deltakerne gav underveis uttrykk for at gruppene har vært betydningsfulle og utviklende for dem.

Daglig koordinerende prosjektansvar: Tove Jeppson
Prosjektleder: Ylva Snekkvik
ICDP Norges representant i prosjektets styringsgruppe: Helen Johnsen Christie

Det er utarbeidet rapport fra prosjektet: Foreldreveiledning for fedre. International Child Development Programme (Ane-Marthe Solheim Skar 2013).

ICDP i eldreomsorgen

I ICDP Sverige brukes ICDP for personalgrupper som arbeider i eldreomsorgen. Boken «Väglendande samspel i äldreomsorgen», Hundeide og Edenhammar, 2011 kan bestilles fra www.icdp.se

Også Henning Rye har forfattet en bok om alderdommen som blant annet viser betydningen av ICDP for eldre: "Meningsfylt og verdig alderdom - betydningen av menneskelige relasjoner". Rye, Skjørten, Sletmo. 2011. Askerforlaget.

Artikkel: Sensitivering og empowerment av personalgrupper - et pilotprosjekt i en rehabiliteringsavdeling

Psykolog Monica Hovden Flatterås har, som del av sin spesialistgodkjenning, skrevet en artikkel om sitt arbeid med ICDP. Bakgrunnen for prosjektet var å "oversette" prinsippene fra ett foreldreveiledningsprogram (ICDP) til psykisk helsevern for voksne med fokus på å fremme helse og positiv utvikling.

ICDP som metode for veiledning av fosterforeldre

Bufdir tok våren 2008 initiativ til et pilotprosjekt for å prøve ut ICDP som veiledningsmetode for fosterforeldre. Hovedsamarbeidspartner var fosterhjemstjenesten i nordre del av Bufetat region sør, som deltok med representanter fra tre fosterhjemstjenester. De ansatte ved fosterhjemstjenestene fikk veilederopplæring i ICDP høsten 2008/våren 2009, og deltok samtidig i drøfting rundt utformingen av veiledningsopplegg for fosterforeldre. Ansvarlig for gjennomføring av pilotprosjektet var Grete Flakk, i samarbeid med en av de ansvarlige for fosterhjemsarbeidet i Bufdir, Tone Nordby.

Det foreligger rapport i kortversjon og langversjon fra prosjektet: Pilotprosjekt. Tilpasning av Program for foreldreveiledning som metode for veiledning av fosterforeldre (Nordby og Flakk, Bufdir 2010).

To prosjekter om utprøving av ICDP foreldreveiledning i asylmottak

1.  ICDP tilpasset foreldre i asylmottak

Målsettingen for dette prosjektet generelt var å tilpasse ICDP programmet slik at det kan brukes som et praktisk redskap i behandling og bevisstgjøring av omsorgsgivere med barn i asylmottak – slik at barnas og omsorgsgiveres psykososiale situasjon og stress i asylmottak, blir lettet. 6 asylmottak over hele Norge deltok i prosjektet. Til sammen 10 fagpersoner fikk ICDP veilederutdanning, og gjennomførte foreldregrupper i asylmottakene.

2. Fafo-rapport 2017: 02 - Veiledningserfaringer
Forsøk med veiledning (ICDP) av foreldre med radikaliseringsbekymringer og foreldre i asylmottak

I denne rapporten presenterer forfatterne to pilotforsøk med foreldreveiledning basert på ICDP: overfor foreldre i asylmottak og foreldre med radikaliseringsbekymringer. Erfaringene viser at det var vanskelig å rekruttere foreldre med radikaliseringsbekymringer, men at behovet for veiledning av ungdomsforeldre med mer generelle bekymringer er stort. Blant foreldre i mottak var ikke rekruttering et problem, men det er en utfordring å sikre at deltakelsen er reelt frivillig. Relasjonen mellom veiledere og foreldre er avgjørende for om veiledningen fungerer, og forfatterne identifiserer ulike idealtypiske relasjoner. Det går et hovedskille mellom relasjoner basert på at foreldre defineres bygget på landbakgrunn, kultur eller annet, og relasjoner basert på aksept og anerkjennelse. Vi finner at foreldre ønsker seg strategier de kan bruke i kommunikasjonen med sine barn, og at de har behov for informasjon og et nettverk å støtte seg på. Prosjektet ble gjennomført av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet med Vibeke Heitman som prosjektansvarlig.

Rapporten er skrevet av Beret Bråten og Silje Sønsterudbråten. 

ICDP tilpasset foreldre til ungdom

ICDP ble i utgangspunktet utformet og rettet mot yngre barn og den primære omsorgen. De senere årene har imidlertid programmet blitt tilpasset og brukt i forhold til flere aldersgrupper og mennesker med ulik problematikk. Tilbakemeldinger fra mange i Oslo har vært et ønske om mer veiledning knyttet til oppdragelse og omsorg for ungdom. Ulik forskning viser at behovet for forebyggende arbeid med tanke på å hindre en ytterligere økning av kriminalitet, er stort. Flere offentlige utredninger legger også vekt på forebygging av kriminalitet og rusmisbruk blant innvandrerungdom (bl.a. NOU 2004:20 – Ny utlendingslov og Stortingsmelding nr.17- Om innvandring og det flerkulturelle Norge).

ICDP tilpasset foreldre til ungdom har blitt utført av Kristin Lára Fridjonsdóttir og Marianne Schulerud, begge ansatt i bydel Grorud. Leder av ICDP Norge, Ingeborg Egebjerg, har vært faglig ansvarlig. Prosjektet ble avsluttet våren 2008.

ICDP for Masterstudenter ved Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo

Høsten 2008 ble det gjennomført et prøveprosjekt med tilbud om utdanning og sertifisering av veiledere i Program for foreldreveiledning / ICDP. Tilbudet er for studenter ved Masterprogrammet i spesialpedagogikk, fordypning psykososiale vansker. Prosjektet er et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og ICDP Norge. I alt ble 15 studenter sertifisert som ICDP-veiledere. Trenere var Henning Rye og Hilde Tørnes.

ICDP i skolen: Flerkulturelt foreldrenettverk 2005-2008


Perioden 2005-2008 gjennomførte Grimstad kommune prosjektet Flerkulturelt foreldrenettverk for å bedre integreringen av foreldre med minoritetsbakgrunn i skolens foreldrenettverk. Prosjektet ble gjennomført i samarbeid mellom Jappa skole, helsestasjonen, kvalifiseringstjenesten og familiesenteret i kommunen. ICDP ble brukt som metode. Det ble gjennomført foreldregrupper på 1. og 7. trinn. Det ble også utarbeidet et opplegg for tre foreldremøter på 1. trinn med utgangspunkt i de tre dialogene i ICDP. Opplegget og erfaringene er oppsummert i rapporten Flerkulturelt foreldrenettverk 2005-2008.

Foreldreveiledning tilpasset familier med barn som har nedsatt funksjonsevne

ICDP-stiftelsen søkte om midler fra Barne- og familiedepartementet til gjennomføring (BDF) av pilotprosjekt for å tilpasse ICDP til familier til barn med funksjonsnedsettelser. De øvrige midlene ble innvilget av BFD i 2007. Prosjektet var forankret i Strategiplan for familier som har barn med nedsatt funksjonsevne (2005, kap 3.8). Prosjektet ble gjennomført i 2006-2007 med Hilde Tørnes som prosjektleder i 20% stilling.

Rapport: Foreldreveiledning tilpasset foreldre med barn med nedsatt funksjonsevne. Et pilotprosjekt (Tørnes 2007).

ICDP for foreldre som mottar hjelp fra barnevernet

BFD bevilget i 2005 midler til ICDP-stiftelsen for å gjennomføre et pilotprosjekt knyttet til familier som mottok hjelp fra barneverntjenesten som forebyggende tiltak. Målsettingen var blant annet å kartlegge hvordan rammebetingelsene i barneverntjenesten måtte tilrettelegges for å kunne bruke programmet som et nyttig arbeidsredskap. Prosjektet ble gjennomført i 2005 – 2006, med Ingeborg Egebjerg som prosjektleder. Rapport: Foreldreveiledning tilpasset barnevernet. Et pilotprosjekt (Egebjerg 2006).

ICDP tilpasset foreldre med minoritetsbakgrunn

Pilotprosjekt ICDP tilpasset foreldre med minoritetsbakgrunn: På oppfordring fra Barne- og familiedepartementet (BFD) fikk ICDP stiftelsen i 2001 i oppdrag å utvikle en ny variant av ICDP Programmet tilpasset etniske minoriteter. Dette ga så opphav til ”Pilotprosjektet for senitivisering av omsorgsgivere med etniske minoritetsbakgrunn” som ble gjennomført i perioden 2002-2003. BFD finansierte prosjektet. Prosjektet ble videreført i perioden fra 2004 til 2005. Koordinator og leder for prosjektet har vært Mona Hannestad og faglig ansvarlig var Karsten Hundeide.

ICDP tilpasset foreldre med minoritetsbakgrunn har nå blitt en fast del av Program for foreldreveiledning i Barne- ungdoms- og familiedirektoratet, og implementeres over hele Norge. Varianten for foreldre med minoritetsbakgrunn er særlig mye brukt i de større byene: Oslo, Trondheim, Bergen, og Stavanger.

ICDP i skolen: Skoleprosjektet på Sunnmøre. Forandring gjennom bevisstgjøring av egen praksis. En pilotstudie av ICDP Programmet i skolen

I forbindelse med satsingen på Program for foreldreveiledning fra og med 1995 kom det etter hvert spørsmål om ikke de samme prinsippene for godt samspill mellom foreldre og barn også kunne gjelde lærere og barn. Karsten Hundeide ble da bedt av daværende Barne- og familiedepartementet (BFD) om å skrive en artikkel, som resulterte i artikkelen Ledet samspill i klasserommet (Hundeide 2000). ICDP-stiftelsen fikk i år 2000 innvilget midler av BFD til å gjennomføre et pilotprosjekt med bruk av ICDP i skolen. Prosjektet ble gjennomført ved fire skoler på Sunnmøre i perioden 2000-2001. Intervensjonsmetodene og resultatene er beskrevet i rapport til BFD: Skoleprosjektet på Sunnmøre. Forandring gjennom bevisstgjøring av egen praksis. En pilotstudie av ICDP Programmet i skolen (Hundeide 2001). Det ble også utarbeidet et deltakerhefte for de medvirkende lærerne, der plan for prosjektet og instrumenter knyttet til gjennomføringen er gjengitt.

ICDP i helsestasjonen

Den første tilpasningen og utprøvingen av ICDP i Norge ble gjennomført ved noen helsestasjoner i Bergen. Det ble utarbeidet et opplegg på seks møter med foreldre, alternerende mellom gruppemøter og individuelle møter. For å gjennomføre opplegget, var tre helsesøstre ansatt i 50% stilling i perioden 01.05.92-15.02.93. Prosjektet ble gjennomført av Karsten Hundeide i samarbeid med psykolog Per Otto Hillestad ved Universitetet i Bergen. Opplegget ble laget etter inspirasjon både fra MISC-programmet og Orion-metoden, samt forskning innen tidlig kommunikasjon og den gang nyere pedagogikk. Programmet ble kalt Sensitiviseringsprogrammet, og var forløperen for ICDP.

 

Gå til toppen av siden