Organisasjon

Heidi Westborg Steel
heidi.westborg.steel@icdp.no
Telefonnr.: 932 08 465

Daglig leder

Administrasjonskonsulent

Per Øyvind Fredin
peroyvindfredin@icdp.no 

Nettsideansvarlig

Frivillige koordinatorer

Koordinator for ICDP Norges arrangementer

Styret

Saviz Lorestani Salehi

Styreleder

Grete Hyldmo

Styremedlem

Rikki Martin Langnes

Styremedlem

Merethe Kvernrød

Styremedlem

Line Moldestad

Styremedlem

Helen S. Norheim

Styremedlem

Lina Aarseth Bakke

Varamedlem

Aisha Mosa

Varamedlem

Mojgan Saharkhiz

Varamedlem