Skyfri oppvekst i Bergen – om ICDP-satsning i barnehager i Bergen kommune

Bergen kommune har en storsatsning for de offentlige barnehagene, skolene og fritidsfeltet kalt «Skyfritt». Visjonen et «inkluderende og godt oppvekstmiljø der barn og unge ikke skal oppleve mobbing eller krenkende atferd, verken fra andre barn, unge eller voksne». Planens navn skyldes ønsket om at ingen barn og unge skal føle at det henger mørke skyer over dem i hverdagen. Arbeidet er også knyttet til Barnehagelovens kap. VIII Psykososialt barnehagemiljø

I Skyfritt planen (2019, s. 26) sier Bergen kommune at ICDP skal brukes som sensitivisering i barnehagene, i tillegg til å gi tilbud om ICDP-grupper for foreldre. Bergen valgte ICDP fordi «ICDP er et forebyggende program som har som mål å styrke omsorgen og oppveksten for barn og unge. Det retter seg mot omsorgsgivere og skal styrke deres omsorgskompetanse. Programmet vurderes å være i tråd med rammeplanens grunnsyn og verdier. I bruk av dette, er det nødvendig at profesjonen tilpasser, fortolker og bruker de elementene i programmet som synes hensiktsmessig. Programmet er ikke rettet mot atferdsregulerende tiltak for barn, men har som mål å øke den voksnes lydhøre nærvær og omsorgsfulle vurderingsevne».

Bergen kommune skal sertifisere minst to ansatte i hver av de offentlige barnehagene i kommunen innen 2023. Og de er i god rute! Også private barnehager melder at de ønsker ICDP-opplæring.

Lise Einarsen Haukås, ICDP-trener og rådgiver i Team Skyfritt, sier at programmet kan fungere som et utviklingsarbeid både på individ- og systemnivå i barnehagene. De som får opplæringen, forteller om en danningsreise som øker bevisstheten og tryggheten i egen omsorgsrolle. De forteller at det beste er at de får tid til å reflektere over egen væremåte og de verktøy som ligger i dialogferdighetene. De ser at det fungerer også i situasjoner som er mer krevende.