Skriv fra SKM om ICDP i introduksjonsprogrammet

Foreldreveiledning i introduksjonsprogrammet – Midlertidig endringer i integreringsloven og forskriftene

Spisskompetansemiljø for foreldrestøtte og forebygging (SKM) har fått flere henvendelser i forbindelse med de midlertidige endringene i integreringsloven. SKM følger endringene tett og vil i fremtiden holde veiledere i ICDP oppdatert med veiledende informasjon på ICDP hub.  

De midlertidige endringene i integreringsloven og integreringsforskriften trådte i kraft 1. juli 2023 og gjelder ett år til 1. juli 2024. 

Midlertidige endringer 

Det er innført en ny bestemmelse som innebærer at kommunen kan gi færre veiledningsmøter og veiledningssamtaler enn det som følger av den opprinnelige integreringsforskriftens § 3, dersom kapasitetshensyn gjør det nødvendig. Endringene er ikke i veien for å tilby fullverdige kurs. Kommunen kan likevel ikke gi færre enn fire veiledningsmøter eller to veiledningssamtaler. Bestemmelsen gjelder for alle som har rett og plikt til introduksjonsprogram, inkludert personer med kollektiv beskyttelse. 

Formålet med foreldreveiledning i introduksjonsprogrammet  

Integreringsforskriften er tydelig på foreldreveiledningens formål: 

Kurs i foreldreveiledning skal gi informasjon om og veiledning i foreldrerollen i en norsk kontekst og skape trygge foreldre som kan gi barna en god oppvekst, og dermed fremme integrering i Norge.”  

Foreldreveiledningen skal fremme barnets beste ved å styrke relasjonen mellom foreldre, og mellom foreldre og barn. Foreldreveiledningen skal bidra til at deltakere i introduksjonsprogrammet får kunnskap om hvordan det er å være forelder i Norge, og hvilke tilbud de kan benytte seg av. Veiledningen skal gi tilpasset støtte til foreldre med særlige behov, og henvise til andre relevante tilbud dersom det er nødvendig.  

Forskriften setter krav til at “Kommunen skal benytte kunnskapsbaserte foreldreveiledningsmetoder som er tilpasset deltagere i introduksjonsprogram. Foreldreveiledningen skal gis ut fra et forebyggende perspektiv». De samme kravene til tematisk innholdet er det samme som tidligere. Foreldreveiledning er fortsatt et obligatorisk element i introduksjonsprogrammet. 

Veiledende informasjon til ICDP-veiledere 

ICDP-veiledere anbefales å fortsette å praktisere 12 møter á 2 timer over 12 uker slik det har blitt gjort til nå. Det er flere grunner til dette. ICDP er et kunnskapsbasert foreldreveiledningsprogram der vi vet at antall møter og tid mellom møtene har betydning for at foreldrene skal oppleve effekt av programmet. Ved behov for tolk, ved flerspråklige grupper, eller ved spesiell tematisk tilpasning til målgruppen, anbefales det minimum 12 møter. Å praktisere hele programmet er også en viktig del av å vedlikeholde egen praksis som sertifisert veileder i ICDP. 

I tilfeller der kommuner har større kapasitetsutfordringer, som fører til at det blir utfordrende å tilby ICDP i sin helhet, anbefales kommunen å ta kontakt med Bufetat (SKM foreldrestøtte og forebygging) for råd og veiledning ved å sende mail til ICDP@bufetat.no.  

Flere kommuner har funnet gode midlertidige løsninger innenfor forskriftens formål og krav som er i tråd med kravene i ICDP som et kunnskapsbasert foreldreveiledningsprogram. ICDP Norge arrangerer “Forum” som er aktive samtalearenaer på forskjellige temaer. “Forum for ICDP for Nyankomne” er en arena for å kunne diskutere tema knyttet til for eksempel foreldreveiledning i introduksjonsprogrammet. Følg med på icdp.no/arrangement. Neste Forum er i august. 

Direktoratenes anbefaling er å gjennomføre foreldreveiledningen i tråd med metodene 

IMDi har i samarbeid med Bufdir utarbeidet faglig veiledning om gjennomføring av foreldreveiledning, og ulike foreldreveiledningsmetoder som kan benyttes for målgruppen. I fagressurs for introduksjonsprogrammet er det anbefalt at foreldreveiledningen gis av fagperson(er) som enten har barnefaglig, sosialfaglig, helsefaglig eller pedagogisk kompetanse. Metodene som kommunene benytter til foreldreveiledning, må være anerkjente sosial- og barnefaglige metoder. Metodene som anbefales, er listet opp under verktøy og ressurser. Den som skal gi foreldreveiledning, skal ha godkjenning eller være sertifisert i den foreldreveiledningsmetoden som kommunen velger å benytte. Det står tydelig i forskriften at kommunen skal benytte kunnskapsbaserte foreldreveiledningsmetoder.  

Direktoratene anbefaler at kommunen setter av tilstrekkelig med tid og ressurser til å gjennomføre foreldreveiledning i tråd med det de ulike metodene legger opp til, og unngår å tilpasse foreldreveiledningsprogrammet til en kortversjon for å spare tid og ressurser. Kommunen bør gi rom for dialog og samhandling i grupper. 

Vi understreker at lov- og forskriftsendringene er midlertidige og gjelder ved unntak fra kravene frem til 1. juli 2024. Vi oppfordrer alle veiledere i ICDP å følge anbefalingen til direktoratene om å gjennomføre foreldreveiledning i tråd med ICDP som metode, og unngå å tilpasse til kortversjoner.  

Følg med på siste oppdateringer om foreldreveiledning i introduksjonsprogrammet 

Det vil komme mer informasjon fra IMDi om foreldreveiledning i introduksjonsprogrammet i midten av september. Dette legges ut på imdi.no. Vi legger lenker til oppdateringer i ICDP hub. Vi kommer tilbake til dere med oppdatert veiledende informasjon for praktisering av ICDP i introduksjonsprogrammet til høsten. Følg med på ICDP hub der vi vil legge ut oppdateringene. 

Vil du vite mer? 

ICDP hub 

Nettressurs og læringsplattform for alle som jobber med ICDP, utviklet av Bufetat. Her finner du nyheter og oppdatert informasjon om ICDP, bibliotek, aktuelle lenker, videoklipp og idébanken. Hvis du ikke er registrert som bruker, send e-post til icdp@bufetat.no.    

 IMDi sin fagressurs for foreldreveiledning i introduksjonsprogrammet 

Veiledere i introduksjonsprogrammet oppfordres til å holde seg oppdatert gjennom IMDi sin fagressurs. Her finner du informasjon om kravene ved gjennomføring, og om ulike foreldreveiledningsmetoder som kan benyttes for målgruppen. 

 Nyhetsbrev fra IMDi.no
På imdi.no får du fortløpende oppdateringer fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet som informerer om endringer i lovverk, kurs og arrangementer, nyheter og nye rapporter. Abonner gjerne på nyhetsbrevet for å sikre deg. Få de viktigste oppdateringene fra IMDi. 

Bufdirs nettressurs om foreldrestøttende tiltak i kommuner 

Denne nettsiden skal gi faglig støtte for ansatte og ledere i kommuner som ønsker å styrke det foreldrestøttende arbeidet i ulike tjenester. Hensikten med nettsiden er ikke å fortelle hvilke tiltak en kommune skal tilby, men å gjøre det enklere å vite hva man kan velge. På nettsiden får dere oversikt over alle relevante kunnskapsbaserte metoder og foreldrestøttende tilbud med link til hvilken instans som er ansvarlig for det spesifikke tilbudet. Målet er at kommunene kan tilby foreldre foreldrestøttende tilbud og hjelp til rett tid og basert på deres behov.   

Flyktning.net - ressursportal om psykososial oppfølging av asylsøkere og flyktninger 

Regionale Ressurssentrene om Vold, Traumatisk Stress og Selvmordsforebygging (RVTS) har, på oppdrag fra Helsedirektoratet, utviklet nettstedet om psykososial oppfølging av asylsøkere og flyktninger. Portalen blir kontinuerlig oppdatert med nye ressurser. Målsettingen med nettstedet er at alle som møter asylsøkere og flyktninger i sitt arbeid eller som frivillig, kan finne relevant informasjon i flyktning.net. Portalen samler mye eksisterende fagstoff. Hovedfokus i Flyktning.net knytter seg til det spesifikke med å være en flyktning; flyktningrelaterte erfaringer, livsbetingelser og hjelpebehov. Dette er beskrevet i flyktningers reise, samt i kapittel om kommunikasjon, rettigheter og psykososial oppfølging. 

Under materiell og nettsteder har vi samlet filmer, manualer, undervisnings- og selvhjelpsmateriell som også finnes ellers i portalen. Her er også en oversikt over flere aktuelle nettsteder som kan være til hjelp for å finne informasjon. 

Under psykososial oppfølging ligger en temaside om foreldreveiledning med lenker til ressurser i form av app’er, e-læringslurs, veiledere, foreldreveiledningsprogram, informasjonsmateriell etc. Her er også oppdatert informasjon og ressurser om traumeforståelse og forebygging. 

 ICDP Norge

ICDP Norge arrangerer “Forum” som er aktive samtalearenaer på forskjellige temaer. “Forum for ICDP for Nyankomne” er en arena for å diskutere ulike problemstillinger. Følg med på icdp.no/arrangement. Neste forum er i august. 

Ressurser til foreldre 

“Ny i Norge” - ressursportal for nyankomne (lansert 1.juni 2023) 

Per i dag er nettsiden på språkene norsk, engelsk, ukrainsk og russisk. 

Nettstedet er brukertestet av ukrainske flyktninger på nasjonalt ankomstsenter i Råde, og utviklingen av nettstedet vil fortsette frem til en større lansering i september. 

Nettstedet kommer som følge av at IMDi har fått i oppdrag av Arbeids- og inkluderingsdepartementet å utarbeide samlet informasjon for nyankomne flyktninger og andre innvandrere. På nyinorge.no finnes en egen side om familie og barn der man kan lese om foreldreveiledning. 

 

Parenting advice (foreldrehverdag.no på engelsk) 

Here you can find advice on topics and challenges that parents face in their everyday life 

There is no blueprint for parenting and no families are alike. Something we all have in common – regardless of culture, background or ethnicity – is that children’s basic needs are the same. You can find resources that: 

  • give you advice on children’s needs and theirdevelopment 
  • help you understand your children better and communicate with them about what theyexperience 
  • help you become more confident in your role as aparent 

Forskningsressurser 

 ICDP-studien

Folkehelseinstituttet har fra 2017-2021 gjennomført en studie av det mest utbredte offentlige foreldreveiledningsprogrammet, “International Child Development Programme” (ICDP). Målet med studien var å finne ut hvilken effekt programmet har i Norge, og undersøke om ICDP kan bidra til en positiv endring i rollen som foreldre, styrke relasjonen mellom foreldre og barn samt bedre barns trivsel. Studien viser at ICDP-veiledning har positiv effekt på foreldrene og relasjonen mellom foreldre og barn. I studien kommer det frem at foreldrene føler seg tryggere i foreldrerollen etter å ha deltatt i ICDP-programmet. Deltagelse i foreldreveiledningsgruppe fører til økt mestring i foreldrerollen og en bedret relasjon mellom foreldre og barn. 

PIRM-studien 

Foreldreveiledning har allerede vist seg å være et effektivt verktøy for å hjelpe norske foreldre til å utvikle gode foreldreferdigheter. Nå skal forskere undersøke effekten av foreldreveiledningen for familier med flyktningbakgrunn.  

Regionalt kunnskapssenter for barn og unge Nord (RKBU Nord) skal i en femårig periode samarbeide med de tre andre regionale kunnskapssentrene RKBU Midt-Norge, RKBU Vest og RBUP Øst og Sør, samt Spisskompetansemiljø (SKM) for foreldrestøtte og forebygging i Bufetat om å implementere og evaluere foreldreveiledning og et «Measurement feedback system» (MFS) i arbeidet med nyankomne flyktninger. Følg forskningen på PIRM sine nettsider. 

Fafos forskning på introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger 

Fafo følger arbeidet med ny integreringslov gjennom flere større prosjekter fram mot 2024. Det pågår blant annet en følgeevaluering av standardiserte elementer i introduksjonsprogrammet. Foreldreveiledning er et av elementene som følgeevalueres. Fafo undersøker hvorvidt og hvordan de standardiserte elementene tas i bruk i kommunene, om de fungerer etter intensjonen og ikke minst, hvordan tilbudet oppleves sett bra brukernes ståsted. Les mer på Fafo sine nettsider.